Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:


Đáp án:
 • Câu A. CH3[CH2]16(COOH)3

 • Câu B. CH3[CH2]16COOH

 • Câu C. CH3[CH2]16(COONa)3

 • Câu D. CH3[CH2]16COONa Đáp án đúng

Giải thích:

Phản ứng: (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH ® (to) 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3; Tristearin Natri sterat (X) Glixerol

Các câu hỏi bài tập hoá học liên quan

Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ?
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ?


Đáp án:
 • Câu A. Cu2+

 • Câu B. Fe3+

 • Câu C. BrO-

 • Câu D. Ag+

Xem đáp án và giải thích
Flo
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

Đáp án:
 • Câu A. H2 + Cl2 --> 2HCl

 • Câu B. H2 + I2 --> 2HI

 • Câu C. H2 + F2 --> 2HF

 • Câu D. H2 + Br2 --> 2HBr

Xem đáp án và giải thích
Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 1: 2. Hãy xác định công thức phân tử của hai amin ?
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 1: 2. Hãy xác định công thức phân tử của hai amin ?


Đáp án:

 Đặt công thức chung của 2 amin là CnH2n + 3N

    2CnH2n + 3N → 2nCO2 + (2n + 3)H2O

  n = 1,5. ⇒ Hai amin là CH5N và C2H7N

Xem đáp án và giải thích
Cho 12,8 g kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Cho C phản ứng với thanh sắt nặng 11,2 g, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt này tăng 0,8 g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. a) Xác định kim loại A. b) Tính nồng độ mol của muối B trong dung dịch C.
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Cho 12,8 g kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Cho C phản ứng với thanh sắt nặng 11,2 g, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt này tăng 0,8 g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M.

a) Xác định kim loại A.

b) Tính nồng độ mol của muối B trong dung dịch C.

Đáp án:

a)

                              (1)

                      (2)

Theo (2) ta có : nA=nFe( phản ứng) 

Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là 

Khối lượng thanh sắt tăng 0,8 g nghĩa là 

Vậy 

Kim loại là Cu.

b)

 
Xem đáp án và giải thích
Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit


Đáp án:

PTHH: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit Fe2O3.

Xem đáp án và giải thích

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Các đối tác

Loading…