Chất Ba(OH)2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Ba(OH)2

Tin tức thú vị

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Ba(OH)2Bari Hidroxit

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Ba(OH)2 có tên gọi là Bari Hidroxit. Chất có các phân loại là Bazơ, Nhóm Nguyên Tố IIA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất Ba(OH)2

Về mặt công nghiệp, bari hydroxit được sử dụng làm tiền thân cho các hợp chất bari khác. Bari hydroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước và loại bỏ sulfat từ các sản phẩm khác nhau.[5] Ứng dụng này khai thác độ tan rất thấp của bari sulfat. Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng cho phòng thí nghiệm.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Ba(OH)2

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Ba(OH)2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + Ba(OH)2 -> NaOH + BaCO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 -> H2O + BaCO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ba(OH)2 + KHCO3 -> H2O + KOH + BaCO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ba(OH)2 + K2SO4 -> KOH + BaSO4 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 ZnSO4 + Ba(OH)2 -> Zn(OH)2 + BaSO4 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 (NH4)3PO4 + Ba(OH)2 -> H2O + NH3 + Ba3(PO4)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ba(OH)2 + KHSO3 -> H2O + K2SO3 + BaSO3

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 Ba(OH)2 + MgSO4 -> Mg(OH)2 + BaSO4 Ba(OH)2 + CO2 -> Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 + K2SO4 -> KOH + BaSO4 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 Ba(OH)2 + KHSO3 -> H2O + K2SO3 + BaSO3 Cl2 + Ba(OH)2 -> BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 HNO3 + Ba(OH)2 -> Ba(NO3)2 + H2O K2Cr2O7 + Ba(OH)2 -> H2O + KOH + BaCrO4 Ba(OH)2 + (COONa)2 -> NaOH + Ba(COO)2 AlCl3 + Ba(OH)2 -> BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2 Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 -> Ca3(PO4)2 + H2O + Ba3(PO4)2 Ba(OH)2 + CrSO4 -> Cr(OH)2 + BaSO4 P2O5 + Ba(OH)2 -> H2O + Ba3(PO4)2 ZnSO4 + Ba(OH)2 -> Zn(OH)2 + BaSO4 (NH4)3PO4 + Ba(OH)2 -> H2O + NH3 + Ba3(PO4)2 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 Ba(OH)2 + KHSO3 -> H2O + K2SO3 + BaSO3 ZnCl2 + Ba(OH)2 -> BaCl2 + Zn(OH)2 Ba(OH)2 + KHSO4 -> H2O + K2SO4 + BaSO4

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 K2Cr2O7 + Ba(OH)2 -> H2O + KOH + BaCrO4 Ba(OH)2 + (COONa)2 -> NaOH + Ba(COO)2 AlCl3 + Ba(OH)2 -> BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2 Ba(OH)2 + CH3COOC2H5 -> C2H5OH + (CH3COO)2Ba Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 -> Ca(OH)2 + H2O + Ba3(PO4)2 Ba(OH)2 + CrSO4 -> Cr(OH)2 + BaSO4 Ba(OH)2 + K2SO4 -> KOH + BaSO4 Zn(OH)2 + Ba(OH)2 -> H2O + BaZnO2

Ba(OH)2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 BaO + H2O -> Ba(OH)2 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất Ba - Viết tự nhiên là: Ba

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 6 Nhóm Nguyên Tố IIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Bari

Tên gọi Tiếng Anh: barium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Ba và các phương trình liên quan

Chất Ba(OH)2 - Viết tự nhiên là: Ba(OH)2

Bazơ Nhóm Nguyên Tố IIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Bari hidroxit

Tên gọi Tiếng Anh: barium hydroxide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Ba(OH)2 và các phương trình liên quan

Chất B - Viết tự nhiên là: B

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Bo

Tên gọi Tiếng Anh: boron

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất B và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất H - Viết tự nhiên là: H


Tên gọi Tiếng Việt: Hiđro

Tên gọi Tiếng Anh: Hydrogen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất H và các phương trình liên quan

Chất OH - Viết tự nhiên là: OH


Tên gọi Tiếng Việt: Ion hidroxit

Tên gọi Tiếng Anh: Hydroxide Ion

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất OH và các phương trình liên quan

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…