Cách điều chế CaCO3

Cách điều chế thứ #1

(CH3COO)2Ca ra CaCO3+CH3COCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (CH3COO)2Ca ra CaCO3+CH3COCH3

Cách điều chế thứ #2

Ca(HCO3)2+Ca(OH)2 ra CaCO3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+Ca(OH)2 ra CaCO3+H2O

Cách điều chế thứ #3

Ca(HCO3)2+NaOH ra CaCO3+H2O+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+NaOH ra CaCO3+H2O+Na2CO3

Cách điều chế thứ #4

Ca(NO3)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaNO3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Ca(OH)2+K2CO3 ra CaCO3+KOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+K2CO3 ra CaCO3+KOH

Cách điều chế thứ #6

Ca(OH)2+Mg(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+Mg(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Mg(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+Mg(OH)2

Cách điều chế thứ #7

Ca(OH)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaOH

Cách điều chế thứ #8

Na2CO3+CaCl2 ra CaCO3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+CaCl2 ra CaCO3+NaCl

Cách điều chế thứ #9

Ca(OH)2+CO2 ra CaCO3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+CO2 ra CaCO3+H2O

Cách điều chế thứ #10

CaO+CO2 ra CaCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Ở nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+CO2 ra CaCO3

Cách điều chế thứ #11

CaOCl2+CO2 ra CaCO3+CaCl2+Cl2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaOCl2+CO2 ra CaCO3+CaCl2+Cl2O

Cách điều chế thứ #12

CaOCl2+H2O+CO2 ra CaCO3+CaCl2+HClO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaOCl2+H2O+CO2 ra CaCO3+CaCl2+HClO

Cách điều chế thứ #13

Ca(OH)2+NaHCO3 ra CaCO3+H2O+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NaHCO3 ra CaCO3+H2O+Na2CO3

Cách điều chế thứ #14

NaHCO3+CaCl2 ra CaCO3+H2O+NaCl+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaHCO3+CaCl2 ra CaCO3+H2O+NaCl+CO2

Cách điều chế thứ #15

Ca(HCO3)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaHCO3

Cách điều chế thứ #16

CaCl2+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+CaCO3+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCl2+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+CaCO3+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #17

Ca(OH)2+KHCO3 ra CaCO3+H2O+K2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+KHCO3 ra CaCO3+H2O+K2CO3

Cách điều chế thứ #18

Na2CO3+(HCOO)2Ca ra CaCO3+HCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+(HCOO)2Ca ra CaCO3+HCOONa

Cách điều chế thứ #19

(CH3COO)2Ca ra CaCO3+CH3COOCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (CH3COO)2Ca ra CaCO3+CH3COOCH3

Cách điều chế thứ #20

(NH4)2CO3+CaCl2 ra CaCO3+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+CaCl2 ra CaCO3+NH4Cl

Cách điều chế thứ #21

Ca(HCO3)2+Ba(OH)2 ra CaCO3+H2O+BaCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+Ba(OH)2 ra CaCO3+H2O+BaCO3

Cách điều chế thứ #22

Ca(OH)2+CO ra CaCO3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+CO ra CaCO3+H2

Cách điều chế thứ #23

H2O+Ca(CN)2 ra CaCO3+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
300 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Ca(CN)2 ra CaCO3+NH3

Cách điều chế thứ #24

Ca(OH)2+H2CO3 ra CaCO3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+H2CO3 ra CaCO3+H2O

Cách điều chế thứ #25

Na2CO3+Ca(ClO)2 ra CaCO3+NaClO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+Ca(ClO)2 ra CaCO3+NaClO

Cách điều chế thứ #26

H2O+CO2+Ca(ClO)2 ra CaCO3+HClO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Ở nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+Ca(ClO)2 ra CaCO3+HClO

Cách điều chế thứ #27

Ca(OH)2+Cs2CO3 ra CaCO3+CsOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Cs2CO3 ra CaCO3+CsOH

Cách điều chế thứ #28

O2+Ca(CN)2 ra CaCO3+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
420-450 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+Ca(CN)2 ra CaCO3+N2

Cách điều chế thứ #29

Ca(OH)2+Li2CO3 ra CaCO3+LiOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
< 600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Li2CO3 ra CaCO3+LiOH

Cách điều chế thứ #30

H2O+CaCN2 ra CaCO3+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaCN2 ra CaCO3+NH3

Cách điều chế thứ #31

H2O+CO2+CaCN2 ra CaCO3+H2CN2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+CaCN2 ra CaCO3+H2CN2

Cách điều chế thứ #32

CO2+Ca(ClO)2 ra CaCO3+Cl2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CO2+Ca(ClO)2 ra CaCO3+Cl2O

Cách điều chế thứ #33

Ca(OH)2+Rb2CO3 ra CaCO3+RbOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Rb2CO3 ra CaCO3+RbOH

Cách điều chế thứ #34

Ca(H2PO4)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaH2PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+Na2CO3 ra CaCO3+NaH2PO4

Cách điều chế thứ #35

(NH4)2CO3+Ca(CN)2 ra CaCO3+NH4CN

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+Ca(CN)2 ra CaCO3+NH4CN

Cách điều chế thứ #36

Ca(NO3)2+NaKCO3 ra CaCO3+KNO3+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2+NaKCO3 ra CaCO3+KNO3+NaNO3

Cách điều chế thứ #37

Ca(OH)2+Ba(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+BaCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Ba(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+BaCO3

Cách điều chế thứ #38

Ca(OH)2+NH4HCO3 ra CaCO3+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NH4HCO3 ra CaCO3+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #39

(NH4)2CO3+Ca(H2PO4)2 ra CaCO3+NH4H2PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+Ca(H2PO4)2 ra CaCO3+NH4H2PO4

Cách điều chế thứ #40

Ca(OH)2+NaHCO3 ra CaCO3+H2O+NaOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NaHCO3 ra CaCO3+H2O+NaOH

Cách điều chế thứ #41

(NH2)2CO+Ca(OH)2 ra CaCO3+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH2)2CO+Ca(OH)2 ra CaCO3+NH3

Cách điều chế thứ #42

Na2CO3+CaSO4 ra CaCO3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+CaSO4 ra CaCO3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #43

Ca(NO3)2+H2O+NH3+CO2+H3PO4 ra CaCO3+NH4NO3+CaHPO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2+H2O+NH3+CO2+H3PO4 ra CaCO3+NH4NO3+CaHPO4

Cách điều chế thứ #44

K2CO3+CaCl2 ra CaCO3+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K2CO3+CaCl2 ra CaCO3+KCl

Cách điều chế thứ #45

(CH3COO)2Ca+K2CO3 ra CaCO3+CH3COOK

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (CH3COO)2Ca+K2CO3 ra CaCO3+CH3COOK

Cách điều chế thứ #46

Ca(OH)2+KHCO3 ra CaCO3+H2O+KOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+KHCO3 ra CaCO3+H2O+KOH

Cách điều chế thứ #47

Ca(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
to Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2 ra CaCO3+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #48

Ca(OH)2+CO2 ra CaCO3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+CO2 ra CaCO3+H2O

Cách điều chế thứ #49

H2O+CaCN2 ra CaCO3+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaCN2 ra CaCO3+NH3

Cách điều chế thứ #50

Ca(HCO3)2+NaOH ra CaCO3+H2O+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+NaOH ra CaCO3+H2O+NaHCO3

Cách điều chế thứ #51

Ca(HCO3)2+KOH ra CaCO3+H2O+K2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+KOH ra CaCO3+H2O+K2CO3

Cách điều chế thứ #52

(NH4)2CO3+Ca(NO3)2 ra CaCO3+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+Ca(NO3)2 ra CaCO3+NH4NO3

Cách điều chế thứ #53

CaO+CO2 ra CaCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình CaO+CO2 ra CaCO3
Advertisement

CaCO3
canxi cacbonat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Chất này được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp xây dựng như đá xây dựng, cẩm thạch hoặc là thành phần cầu thành của xi măng hoặc từ nó sản xuất ra vôi. Trong đá vôi thường có cả cacbonat magiê. Cacbonat canxi được sử dụng rộng rãi trong vai trò của chất kéo duỗi trong các loại sơn, cụ thể là trong sơn nhũ tương xỉn trong đó thông thường khoảng 30% khối lượng sơn là đá phấn hay đá hoa. Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi làm chất độn trong chất dẻo. Một vài ví dụ điển hình bao gồm khoảng 15 - 20% đá phấn trong ống dẫn nước bằng PVC không hóa dẻo (uPVC), 5 đến 15% đá phấn hay đá hoa tráng stearat trong khung cửa sổ bằng uPVC. Cacbonat canxi mịn là thành phần chủ chốt trong lớp màng vi xốp sử dụng trong tã giấy cho trẻ em và một số màng xây dựng do các lỗ hổng kết nhân xung quanh các hạt cacbonat canxi trong quá trình sản xuất màng bằng cách kéo giãn lưỡng trục. Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi trong một loạt các công việc và các chất kết dính tự chế, chất bịt kín và các chất độn trang trí. Các keo dán ngói bằng gốm thường chứa khoảng 70-80% đá vôi. Các chất độn chống nứt trang trí chứa hàm lượng tương tự của đá hoa hay đolomit. Nó cũng được trộn lẫn với mát tít để lắp các cửa sổ kính biến màu, cũng như chất cản màu để ngăn không cho thủy tinh bị dính vào các ngăn trong lò khi nung các đồ tráng men hay vẽ bằng thuốc màu ở nhiệt độ cao. Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi trong y tế với vai trò là thuốc bổ sung khẩu phần canxi giá rẻ, chất khử chua và/hoặc chất gắn phốtphat. Nó cũng được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm làm chất nền cho thuốc viên làm từ loại dược phẩm khác. Cacbonat canxi được biết đến là "chất làm trắng" trong việc tráng men đồ gốm sứ nơi nó được sử dụng làm thành phần chung cho nhiều loại men dưới dạng bột trắng. Khi lớp men có chứa chất này được nung trong lò, chất vôi trắng là vật liệu trợ chảy trong men. Nó cũng thường được gọi là đá phấn vì nó là thành phần chính của phấn viết bảng. Phấn viết ngày nay có thể hoặc làm từ cacbonat canxi hoặc là thạch cao, sulfat canxi ngậm nước CaSO4·2H2O. Ở Bắc Mỹ, cacbonat canxi đã bắt đầu thay thế cao lanh trong việc sản xuất giấy bóng. châu Âu đã thực hiện việc sản xuất giấy kiềm hay sản xuất giấy không axit trong nhiều thập kỷ. Cacbonat có sẵn dưới các dạng: cacbonat canxi ngầm hay cacbonat canxi kết tủa. Loại kết tủa này rất mịn và có kích cỡ hạt khống chế được, có kích thước ở mức đường kính khoảng 2 micron, hữu dụng trong việc làm lớp tráng ngoài của giấy. Là một phụ gia thực phẩm, nó được sử dụng trong một số sản phẩm như đậu phụ , là nguồn bổ sung khẩu phần canxi. Hay dùng thạch cao để muối chua mướp đắng. Ngày nay, cacbonat canxi được sử dụng để trung hòa tình trạng chua ở trong đất và nước (như ở ruộng phèn).

Cách đọc tên chất CaCO3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…