Cách điều chế Ba(NO3)2

Cách điều chế thứ #1

AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Cách điều chế thứ #2

Mg(NO3)2+Ba(HCO3)2 ra Ba(NO3)2+H2O+MgCO3+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Mg(NO3)2+Ba(HCO3)2 ra Ba(NO3)2+H2O+MgCO3+CO2

Cách điều chế thứ #3

Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+Ba(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+Ba(NO3)2

Cách điều chế thứ #4

Fe(NO3)2+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Fe(NO3)2+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+Fe(OH)2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

N2O5+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình N2O5+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #6

BaO+HNO3 ra Ba(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình BaO+HNO3 ra Ba(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #7

Ba(OH)2+Fe(NO3)3 ra Ba(NO3)2+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Fe(NO3)3 ra Ba(NO3)2+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #8

HNO3+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #9

NH4NO3+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4NO3+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #10

HNO3+Ba(HCO3)2 ra Ba(NO3)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+Ba(HCO3)2 ra Ba(NO3)2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #11

AgNO3+Ba(OH)2 ra Ag2O+Ba(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Ba(OH)2 ra Ag2O+Ba(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #12

AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2

Cách điều chế thứ #13

NO2+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(NO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NO2+Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(NO2)2

Cách điều chế thứ #14

HNO3+BaCO3 ra Ba(NO3)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+BaCO3 ra Ba(NO3)2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #15

Ba(OH)2+Cr(NO3)3 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(CrO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Cr(NO3)3 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(CrO2)2

Cách điều chế thứ #16

Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(AlO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Ba(NO3)2+H2O+Ba(AlO2)2

Cách điều chế thứ #17

Ba(OH)2+Zn(NO3)2 ra Ba(NO3)2+Zn(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Zn(NO3)2 ra Ba(NO3)2+Zn(OH)2

Cách điều chế thứ #18

HNO3+BaSO4 ra Ba(NO3)2+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình HNO3+BaSO4 ra Ba(NO3)2+H2SO4

Cách điều chế thứ #19

BaCl2+NH4NO3 ra Ba(NO3)2+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình BaCl2+NH4NO3 ra Ba(NO3)2+NH4Cl
Advertisement

Ba(NO3)2
Bari nitrat

Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Bari nitrat xuất hiện dưới dạng chất rắn kết tinh màu trắng. Không cháy, nhưng làm tăng tốc độ đốt cháy các vật liệu dễ cháy. Nếu một lượng lớn có liên quan đến lửa hoặc vật liệu dễ cháy bị chia nhỏ, thì có thể xảy ra nổ. Có thể phát nổ khi tiếp xúc lâu với nhiệt hoặc lửa. Các oxit độc hại của nitơ sinh ra trong các đám cháy.

Cách đọc tên chất Ba(NO3)2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…