Cách điều chế Al2O3

Cách điều chế thứ #1

Al+Cr2O3 ra Al2O3+Cr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Cr2O3 ra Al2O3+Cr

Cách điều chế thứ #2

Al+CuO ra Al2O3+Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có ánh sáng
Xem thêm phương trình Al+CuO ra Al2O3+Cu

Cách điều chế thứ #3

Al+Fe2O3 ra Al2O3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Fe2O3 ra Al2O3+Fe

Cách điều chế thứ #4

Al+Fe3O4 ra Al2O3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Fe3O4 ra Al2O3+Fe

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Al+O2 ra Al2O3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+O2 ra Al2O3

Cách điều chế thứ #6

Al(OH)3 ra Al2O3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 575 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(OH)3 ra Al2O3+H2O

Cách điều chế thứ #7

Al+FeO ra Al2O3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FeO ra Al2O3+Fe

Cách điều chế thứ #8

Cr2O3+Al2(SiO3)3 ra Al2O3+Cr2(SiO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cr2O3+Al2(SiO3)3 ra Al2O3+Cr2(SiO3)3

Cách điều chế thứ #9

Al+NH4ClO4 ra Al2O3+H2O+HCl+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có cao su butyl Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+NH4ClO4 ra Al2O3+H2O+HCl+N2

Cách điều chế thứ #10

Al+H2O ra Al2O3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2O ra Al2O3+H2

Cách điều chế thứ #11

Al+CaO ra Al2O3+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CaO ra Al2O3+Ca

Cách điều chế thứ #12

Al+C+B2O3 ra Al2O3+B4C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+C+B2O3 ra Al2O3+B4C

Cách điều chế thứ #13

Al2(SO4)3 ra Al2O3+O2+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
770 - 860 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3 ra Al2O3+O2+SO2

Cách điều chế thứ #14

AlO(OH) ra Al2O3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
360 - 575 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlO(OH) ra Al2O3+H2O

Cách điều chế thứ #15

Al2S3+SiO2 ra Al2O3+SiS2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1200- 1300 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2S3+SiO2 ra Al2O3+SiS2

Cách điều chế thứ #16

Al2S3+O2 ra Al2O3+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
700 - 800 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2S3+O2 ra Al2O3+SO2

Cách điều chế thứ #17

Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 - 600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Cách điều chế thứ #18

O2+Al4C3 ra Al2O3+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
650 - 700 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+Al4C3 ra Al2O3+CO2

Cách điều chế thứ #19

Al+Ca3(PO4)2 ra Al2O3+Ca3P2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Ca3(PO4)2 ra Al2O3+Ca3P2

Cách điều chế thứ #20

Al+K2Cr2O7 ra Al2O3+Cr+KAlO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
800 - 900 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+K2Cr2O7 ra Al2O3+Cr+KAlO2

Cách điều chế thứ #21

Al(NO3)3 ra Al2O3+NO2+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
150 - 200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(NO3)3 ra Al2O3+NO2+O2

Cách điều chế thứ #22

Al+KNO3 ra Al2O3+N2+KAlO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+KNO3 ra Al2O3+N2+KAlO2

Cách điều chế thứ #23

Al+B2O3 ra Al2O3+B

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
800-900 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+B2O3 ra Al2O3+B

Cách điều chế thứ #24

Al+KClO4 ra Al2O3+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
600-700 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+KClO4 ra Al2O3+KCl

Cách điều chế thứ #25

SiO2+LiAlH4 ra Al2O3+Li2O+SiH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
170-200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình SiO2+LiAlH4 ra Al2O3+Li2O+SiH4

Cách điều chế thứ #26

O2+LiAlH4 ra Al2O3+H2O+Li2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+LiAlH4 ra Al2O3+H2O+Li2O

Cách điều chế thứ #27

Al+Fe2O3 ra Al2O3+FexOy

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Fe2O3 ra Al2O3+FexOy

Cách điều chế thứ #28

Al+FexOy ra Al2O3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FexOy ra Al2O3+Fe

Cách điều chế thứ #29

Al+SiO2 ra Al2O3+Si

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+SiO2 ra Al2O3+Si

Cách điều chế thứ #30

Al+Mn3O4 ra Al2O3+Mn

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Mn3O4 ra Al2O3+Mn

Cách điều chế thứ #31

Al+CO2 ra Al2O3+C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CO2 ra Al2O3+C

Cách điều chế thứ #32

Al+PbO ra Al2O3+Pb

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+PbO ra Al2O3+Pb

Cách điều chế thứ #33

Al+SnO ra Al2O3+Sn

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 cao Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+SnO ra Al2O3+Sn

Cách điều chế thứ #34

H2O+NaAlO2 ra Al2O3+NaOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2 ra Al2O3+NaOH

Cách điều chế thứ #35

Al+Na2O ra Al2O3+Na

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al+Na2O ra Al2O3+Na

Cách điều chế thứ #36

Al+K2O ra Al2O3+K

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al+K2O ra Al2O3+K

Cách điều chế thứ #37

Al+CaO ra Al2O3+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al+CaO ra Al2O3+Ca
Advertisement

Al2O3
Nhôm oxit

Chất Vô Cơ Hợp Chất Oxit Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Nhôm oxit là chất bột kết tinh không mùi màu trắng, không tan trong nước, có công thức hóa học là Al2O3. Nó là chất lưỡng tính trong tự nhiên, và được sử dụng trong các ứng dụng hóa học, công nghiệp và thương mại khác nhau. Nó được coi là một chất phụ gia gián tiếp được sử dụng trong các chất tiếp xúc với thực phẩm bởi FDA.

Cách đọc tên chất Al2O3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…