Cách điều chế AgCl

Cách điều chế thứ #1

FeCl2+Ag2SO4 ra AgCl+FeSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình FeCl2+Ag2SO4 ra AgCl+FeSO4

Cách điều chế thứ #2

Ag2SO4+FeCl3 ra AgCl+Fe2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2SO4+FeCl3 ra AgCl+Fe2(SO4)3

Cách điều chế thứ #3

AgNO3+AlCl3 ra AgCl+Al(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+AlCl3 ra AgCl+Al(NO3)3

Cách điều chế thứ #4

AgNO3+CuCl2 ra AgCl+Cu(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CuCl2 ra AgCl+Cu(NO3)2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

AgNO3+FeCl2 ra AgCl+Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeCl2 ra AgCl+Fe(NO3)2

Cách điều chế thứ #6

AgNO3+FeCl3 ra AgCl+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeCl3 ra AgCl+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #7

AgNO3+HCl ra AgCl+HNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+HCl ra AgCl+HNO3

Cách điều chế thứ #8

AgNO3+NH4Cl ra AgCl+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NH4Cl ra AgCl+NH4NO3

Cách điều chế thứ #9

Ag2SO4+CuCl2 ra AgCl+CuSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2SO4+CuCl2 ra AgCl+CuSO4

Cách điều chế thứ #10

AgNO3+KCl ra AgCl+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+KCl ra AgCl+KNO3

Cách điều chế thứ #11

HCl+Ag2SO4 ra AgCl+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ag2SO4 ra AgCl+H2SO4

Cách điều chế thứ #12

AgNO3+NaCl ra AgCl+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NaCl ra AgCl+NaNO3

Cách điều chế thứ #13

AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Cách điều chế thứ #14

AgNO3+ZnCl2 ra AgCl+Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+ZnCl2 ra AgCl+Zn(NO3)2

Cách điều chế thứ #15

AgNO3+CaCl2 ra AgCl+Ca(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CaCl2 ra AgCl+Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #16

AgNO3+H2O+CH3COCl ra AgCl+CH3COOH+HNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+CH3COCl ra AgCl+CH3COOH+HNO3

Cách điều chế thứ #17

Ag2O+HCl ra AgCl+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+HCl ra AgCl+H2O

Cách điều chế thứ #18

LiCl+AgNO2 ra AgCl+LiNO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình LiCl+AgNO2 ra AgCl+LiNO2

Cách điều chế thứ #19

NH4Cl+AgOCN ra AgCl+NH4OCN

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4Cl+AgOCN ra AgCl+NH4OCN

Cách điều chế thứ #20

NaCl+AgNO2 ra AgCl+NaNO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaCl+AgNO2 ra AgCl+NaNO2

Cách điều chế thứ #21

AgNO3+LiCl ra AgCl+LiNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+LiCl ra AgCl+LiNO3

Cách điều chế thứ #22

Ag+HCl ra AgCl+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+HCl ra AgCl+H2

Cách điều chế thứ #23

HCl+Ag2C2 ra AgCl+C2H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ag2C2 ra AgCl+C2H2

Cách điều chế thứ #24

AgNO3+MgCl2 ra AgCl+Mg(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+MgCl2 ra AgCl+Mg(NO3)2

Cách điều chế thứ #25

Cl2+AgClO3 ra AgCl+O2+ClO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+AgClO3 ra AgCl+O2+ClO2

Cách điều chế thứ #26

AgF+CCl4 ra AgCl+CF4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
150 - 300 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgF+CCl4 ra AgCl+CF4

Cách điều chế thứ #27

AgNO3+CsCl ra AgCl+CsNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CsCl ra AgCl+CsNO3

Cách điều chế thứ #28

HCl+[Ag(NH3)2]OH ra AgCl+H2O+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+[Ag(NH3)2]OH ra AgCl+H2O+NH4Cl

Cách điều chế thứ #29

AgNO3+MnCl2 ra AgCl+Mn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+MnCl2 ra AgCl+Mn(NO3)2

Cách điều chế thứ #30

AgBr+Cl2 ra AgCl+Br2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgBr+Cl2 ra AgCl+Br2

Cách điều chế thứ #31

HCl+C2Ag2 ra AgCl+C2H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+C2Ag2 ra AgCl+C2H2

Cách điều chế thứ #32

AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2

Cách điều chế thứ #33

AgNO3+Cl2+H2O ra AgCl+HNO3+HClO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Cl2+H2O ra AgCl+HNO3+HClO3

Cách điều chế thứ #34

AgNO3+C6H5NH3Cl ra AgCl+C6H5NH3NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+C6H5NH3Cl ra AgCl+C6H5NH3NO3

Cách điều chế thứ #35

BaCl2+Ag2SO4 ra AgCl+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình BaCl2+Ag2SO4 ra AgCl+BaSO4

Cách điều chế thứ #36

AlCl3+Ag2SO4 ra AgCl+Al2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Ag2SO4 ra AgCl+Al2(SO4)3

Cách điều chế thứ #37

Ag+TiCl4 ra AgCl+TiCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+TiCl4 ra AgCl+TiCl3

Cách điều chế thứ #38

AgNO3+FeCl2 ra Ag+AgCl+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeCl2 ra Ag+AgCl+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #39

Ag+Cl2 ra AgCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+Cl2 ra AgCl

Cách điều chế thứ #40

Ag+HClO3 ra AgCl+H2O+AgClO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+HClO3 ra AgCl+H2O+AgClO3

Cách điều chế thứ #41

Ag+HCl ra AgCl+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+HCl ra AgCl+H2

Cách điều chế thứ #42

HCl+Ag2S ra AgCl+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Bất kì nhiệt độ nào
Xem thêm phương trình HCl+Ag2S ra AgCl+H2S

Cách điều chế thứ #43

Ag+Cl2 ra AgCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+Cl2 ra AgCl

Cách điều chế thứ #44

HCl+Ag3PO4 ra AgCl+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ag3PO4 ra AgCl+H3PO4
Advertisement

AgCl
bạc clorua

Muối

Bạc clorua được dùng để làm giấy ảnh do nó phản ứng với các photon để tạo ra ảnh ẩn và thông qua khử bằng ánh sáng. Điện cực bạc clorua là điện cực tham chiếu phổ biến trong điện hóa học. Độ hòa tan rất kém của bạc clorua làm cho nó trở thành phụ gia hữu ích cho các men sứ để tạo ra "ánh Inglaze". Bạc clorua từng được dùng làm thuốc giải ngộ độc thủy ngân, có tác dụng hỗ trợ trong việc loại bỏ nguyên tố này. Bạc clorua thường được dùng trong mắt kính của kính đổi màu, do nó có thể chuyển hóa thuận nghịch thành bạc kim loại và ngược lại dưới tác động của ánh sáng. Bạc clorua thường được dùng để tạo ra các sắc thái màu vàng, hổ phách và nâu trong sản xuất kính màu. Bạc clorua được dùng trong băng gạc và các sản phẩm làm lành vết thương.

Cách đọc tên chất AgCl

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…