Bài toán liên quan tới phản ứng thủy phân peptit trong môi trường kiềm
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:


Đáp án:
 • Câu A. 22,6

 • Câu B. 18,6

 • Câu C. 20,8 Đáp án đúng

 • Câu D. 16,8

Giải thích:

- Ta có: nGlyNa = nAlaNa = nGly-Ala = 14,6/146 = 0,1 mol; Þ mmuối = 97nGlyNa + 111nAlaNa = 20,8 g.

Các câu hỏi bài tập hoá học liên quan

Acid carboxylic ancol este
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X và Y (trong M, oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo ra 9,4 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

Đáp án:
 • Câu A. CH2=CHCOOH và C2H5OH.

 • Câu B. CH2=CHCOOH và CH3OH.

 • Câu C. C2H5COOH và CH3OH.

 • Câu D. CH3COOHvàC2H5OH.

Xem đáp án và giải thích
Tìm công thức chất khí sinh ra
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là


Đáp án:
 • Câu A.

  NO2.

 • Câu B.

  N2O.

 • Câu C.

  N2.

 • Câu D.

  NO

Xem đáp án và giải thích
Bài toán đốt cháy hỗn hợp este
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (gồm CH3COOC2H3; C2H3COOCH3 và (CH3COO)3C3H5) cần 17,808 lí O2 (đktc) thu dược 30,36 g CO2 và 10,26 g H2O. Lượng X trên phản ứng tối đa với số mol NaOH là:


Đáp án:
 • Câu A. 0,18

 • Câu B. 0,16

 • Câu C. 0,12

 • Câu D. 0,2

Xem đáp án và giải thích
Bài tập xác định khả năng làm đổi màu quỳ tím của dung dịch
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Dãy các chất đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh là:


Đáp án:
 • Câu A. natri hidroxit, amoni clorua, metylamin

 • Câu B. amoniac, natri hidroxit, anilin

 • Câu C. ammoniac, metylamin, anilin

 • Câu D. metylamin, amoniac, natri axetat

Xem đáp án và giải thích
Bài tập xác định công thức của este dựa vào sơ đồ phản ứng
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Cho sơ đồ điều chế chất E từ etilen : Etilen -- (H2SO4 loãng, to® ® B -- (+A, H2SO4 đ)- ® E E là


Đáp án:
 • Câu A. CH3COOCH3

 • Câu B. C2H5COOCH3

 • Câu C. HCOOC2H5

 • Câu D. CH3COOC2H5

Xem đáp án và giải thích

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…