Bài tập biện luận công thức dựa vào giả thuyết
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là:


Đáp án:
 • Câu A. CH3OH và NH3 Đáp án đúng

 • Câu B. CH3OH và CH3NH2

 • Câu C. CH3NH2 và NH3

 • Câu D. C2H3OH và N2

Giải thích:

- X và Y lần lượt là NH2CH2COOCH3 và CH2=CH–COONH4. NH2CH2COOCH3(X) + NaOH ® NH2CH2COONa + CH3OH(Z); CH2=CH-COONH4 (Y) + NaOH ® CH2=CH–COONa + NH3 (T) + H2O;

Các câu hỏi bài tập hoá học liên quan

Dạng toán kim loại phản ứng với dung dịch axit
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al bằng 500ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 loãng 0,28 M thu được dung dịch X va 8,736 lít H2. Cô cạn dung dịch X thu được khối lương muối là


Đáp án:
 • Câu A. 25,95 gam

 • Câu B. 38,93 gam

 • Câu C. 103,85 gam

 • Câu D. 77,86 gam

Xem đáp án và giải thích
Tơ nhân tạo
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo?

Đáp án:
 • Câu A. tơ olon

 • Câu B. tơ tằm

 • Câu C. tơ visco

 • Câu D. tơ nilon-6,6

Xem đáp án và giải thích
Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.


Đáp án:

MgCO3 có tính chất của muối cacbonat.

– Tác dụng với dung dịch axit:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O.

– MgCO3 không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch muối và dung dịch bazơ.

– Dễ bị phân hủy:

MgCO3   --t0--> MgO + CO2

Xem đáp án và giải thích
Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau: a. Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07. b. Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a. Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b. Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).


Đáp án:

a) Vì dA/không khí = 2,07 ⇒ MA = 2,07.29 = 60

(vì Mkhông khí = 29)

b) Ta có:

nO2 = nX = 1,76/32 = 0,055 mol;

=> MX = 3,3 : 0,055 = 60

Xem đáp án và giải thích
Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra nito monoxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra nito monoxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng


Đáp án:
 • Câu A. 16

 • Câu B. 24

 • Câu C. 18

 • Câu D. 20

Xem đáp án và giải thích

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Các đối tác

Loading…