Chất Na2CO3 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Na2CO3

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Na2CO3Natri Cacbonat

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Na2CO3 có tên gọi là Natri Cacbonat. Chất có các phân loại là Chất Vô Cơ, Hợp Chất, Muối, Nhóm Nguyên Tố IA, Nhóm Nguyên Tố IVA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất Na2CO3

Đừng lầm Natri cacbonat với Natri bicacbonat. Natri cacbonat là một chất rất ăn mòn không dùng trong thức ăn uống, đặc biệt trong khuôn khổ gia đình hay thủ công. Trong công nghiệp, natri cacbonat được dùng để nấu thủy tinh, xà phòng, làm giấy, đồ gốm, phẩm nhuộm, dệt, điều chế nhiều muối khác của natri như borat, cromat... Sản xuất keo dán gương, thủy tinh lỏng.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Na2CO3

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Na2CO3 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + NaOH

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + NaCl Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 HCl + Na2CO3 -> H2O + NaCl + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2SO4 + Na2CO3 -> H2O + Na2SO4 + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + Ba(OH)2 -> NaOH + BaCO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 CH3COOH + Na2CO3 -> CH3COONa + H2O + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + NaHSO4 -> Na2SO4 + NaHCO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 HCl + Na2CO3 -> H2O + NaCl + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + H3PO4 -> H2O + Na3PO4 + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 HI + Na2CO3 -> H2O + NaI + CO2

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 HCl + Na2CO3 -> H2O + NaCl + CO2 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 HI + Na2CO3 -> H2O + NaI + CO2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Ca(NO3)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + NaNO3 HCl + Na2CO3 -> H2O + NaCl + CO2 Fe(NO3)2 + Na2CO3 -> FeCO3 + NaNO3 HCl + Na2CO3 -> H2O + NaCl + CO2 H2O + Na2CO3 + MgSO4 -> Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 Na2CO3 + H3PO4 -> H2O + Na3PO4 + CO2 Na2CO3 + Ba(AlO2)2 -> NaAlO2 + BaCO3

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Fe(NO3)2 + Na2CO3 -> FeCO3 + NaNO3 Na2CO3 + O2 + Fe(CrO2)2 -> Fe2O3 + CO2 + Na2CrO4

Na2CO3 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 NaOH + CO2 -> H2O + Na2CO3 NaHCO3 -> H2O + Na2CO3 + CO2 NaHCO3 + NaOH -> H2O + Na2CO3 NaOH + CO2 -> H2O + Na2CO3 + NaHCO3

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 NaHCO3 -> H2O + Na2CO3 + CO2 NaOH + (CH3NH3)2CO3 -> H2O + Na2CO3 + CH3NH2 (NH2)2CO + NaOH -> Na2CO3 + NH3

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 H2O + Na2SiO3 + CO2 -> Na2CO3 + H2SiO3 NaHCO3 -> H2O + Na2CO3 + CO2 NaHCO3 + NaOH -> H2O + Na2CO3 CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3 NaOH + (CH3NH3)2CO3 -> H2O + Na2CO3 + CH3NH2 NaOH + HCO3H3N(CH2)2NH3NO3 -> H2O + Na2CO3 + NaNO3 + H2N(CH2)2NH2 (NH2)2CO + NaOH -> Na2CO3 + NH3

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 NaOH + (CH3NH3)2CO3 -> H2O + Na2CO3 + CH3NH2 NaOH + C2H5NH3-OCO2-NH4 -> H2O + Na2CO3 + NH3 + C2H5NH2 NaOH + HCO3H3N(CH2)2NH3NO3 -> H2O + Na2CO3 + NaNO3 + H2N(CH2)2NH2 (NH2)2CO + NaOH -> Na2CO3 + NH3 NaOH + CH3COOK -> C2H4 + K2CO3 + Na2CO3 C + NaOH -> H2 + Na + Na2CO3

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất C - Viết tự nhiên là: C

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon

Tên gọi Tiếng Anh: carbon

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất C và các phương trình liên quan

Chất CO - Viết tự nhiên là: CO

Chất Vô Cơ Hợp Chất Oxit Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon oxit

Tên gọi Tiếng Anh: carbon monoxide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất CO và các phương trình liên quan

Chất Na - Viết tự nhiên là: Na

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố IA Kim loại

Tên gọi Tiếng Việt: natri

Tên gọi Tiếng Anh: sodium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Na và các phương trình liên quan

Chất Na2CO3 - Viết tự nhiên là: Na2CO3

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IA Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: natri cacbonat

Tên gọi Tiếng Anh: sodium carbonate

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Na2CO3 và các phương trình liên quan

Chất O3 - Viết tự nhiên là: O3

Đơn chất Chất Vô Cơ Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: ozon

Tên gọi Tiếng Anh: ozone

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O3 và các phương trình liên quan

Chất CO3 - Viết tự nhiên là: CO3


Tên gọi Tiếng Việt: Ion cacbonat

Tên gọi Tiếng Anh: carbon trioxide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất CO3 và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất N - Viết tự nhiên là: N


Tên gọi Tiếng Việt: nitơ

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất N và các phương trình liên quan

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…