Cách điều chế Br2

Cách điều chế thứ #1

AgBr ra Ag+Br2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ phòng Không có Không có Không có có ánh sáng
Xem thêm phương trình AgBr ra Ag+Br2

Cách điều chế thứ #2

Cl2+HBr ra Br2+HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+HBr ra Br2+HCl

Cách điều chế thứ #3

H2SO4+HBr ra Br2+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+HBr ra Br2+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #4

H2SO4+KBr+MnO2 ra Br2+H2O+MnSO4+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+KBr+MnO2 ra Br2+H2O+MnSO4+K2SO4

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

MnO2+HBr ra Br2+H2O+MnBr2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình MnO2+HBr ra Br2+H2O+MnBr2

Cách điều chế thứ #6

O2+HBr ra Br2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+HBr ra Br2+H2O

Cách điều chế thứ #7

H2SO4+MnO2+NaBr ra Br2+H2O+MnSO4+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+MnO2+NaBr ra Br2+H2O+MnSO4+Na2SO4

Cách điều chế thứ #8

Cl2+NaBr ra Br2+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+NaBr ra Br2+NaCl

Cách điều chế thứ #9

KMnO4+HBr ra Br2+H2O+KBr+MnBr2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KMnO4+HBr ra Br2+H2O+KBr+MnBr2

Cách điều chế thứ #10

Cl2+KBr ra Br2+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+KBr ra Br2+KCl

Cách điều chế thứ #11

KClO3+HBr ra Br2+H2O+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KClO3+HBr ra Br2+H2O+KCl

Cách điều chế thứ #12

KBrO3+HBr ra Br2+H2O+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KBrO3+HBr ra Br2+H2O+KCl

Cách điều chế thứ #13

H2SO4+NaBrO3+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NaBrO3+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4

Cách điều chế thứ #14

H2SO4+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4+SO2+HBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4+SO2+HBr

Cách điều chế thứ #15

H2SO4+K2Cr2O7+KBr ra Br2+H2O+K2SO4+Cr2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+K2Cr2O7+KBr ra Br2+H2O+K2SO4+Cr2(SO4)3

Cách điều chế thứ #16

HBr ra Br2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 1000 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBr ra Br2+H2

Cách điều chế thứ #17

PBr5 ra Br2+PBr3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình PBr5 ra Br2+PBr3

Cách điều chế thứ #18

K2Cr2O7+HBrO ra Br2+H2O+KBr+CrBr3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K2Cr2O7+HBrO ra Br2+H2O+KBr+CrBr3

Cách điều chế thứ #19

HBr+UF6 ra Br2+HF+UF4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBr+UF6 ra Br2+HF+UF4

Cách điều chế thứ #20

I2+HBrO3 ra Br2+HIO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình I2+HBrO3 ra Br2+HIO3

Cách điều chế thứ #21

IBr ra Br2+I2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 40,5 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình IBr ra Br2+I2

Cách điều chế thứ #22

H2SO4+IBr ra Br2+H2O+SO2+HIO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+IBr ra Br2+H2O+SO2+HIO3

Cách điều chế thứ #23

HBrO ra Br2+H2O+HBrO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Ở nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBrO ra Br2+H2O+HBrO3

Cách điều chế thứ #24

HBrO3 ra Br2+H2O+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBrO3 ra Br2+H2O+O2

Cách điều chế thứ #25

HBrO3+HBr ra Br2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBrO3+HBr ra Br2+H2O

Cách điều chế thứ #26

HBrO+HBr ra Br2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HBrO+HBr ra Br2+H2O

Cách điều chế thứ #27

I2+KBrO3 ra Br2+KIO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình I2+KBrO3 ra Br2+KIO3

Cách điều chế thứ #28

H2O+H2SO4+Cr2O3+NaBrO3 ra Br2+Na2SO4+H2Cr2O7

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+H2SO4+Cr2O3+NaBrO3 ra Br2+Na2SO4+H2Cr2O7

Cách điều chế thứ #29

I2+KBrO4 ra Br2+KIO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình I2+KBrO4 ra Br2+KIO4

Cách điều chế thứ #30

I2+NaBrO3 ra Br2+NaIO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình I2+NaBrO3 ra Br2+NaIO3

Cách điều chế thứ #31

BrF ra Br2+BrF3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 20 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình BrF ra Br2+BrF3

Cách điều chế thứ #32

H2O+BrF ra Br2+O2+HF

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+BrF ra Br2+O2+HF

Cách điều chế thứ #33

SiO2+BrF ra Br2+O2+SiF4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Ở nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình SiO2+BrF ra Br2+O2+SiF4

Cách điều chế thứ #34

H2SO4+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NaBr ra Br2+H2O+Na2SO4+SO2

Cách điều chế thứ #35

As+BrF5 ra Br2+AsF5

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
100 - 200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình As+BrF5 ra Br2+AsF5

Cách điều chế thứ #36

AgBr+Cl2 ra AgCl+Br2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgBr+Cl2 ra AgCl+Br2

Cách điều chế thứ #37

H2SO4+MnO2+BaBr2 ra Br2+H2O+MnSO4+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+MnO2+BaBr2 ra Br2+H2O+MnSO4+BaSO4

Cách điều chế thứ #38

H2SO4+KBr+KMnO4 ra Br2+H2O+MnSO4+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+KBr+KMnO4 ra Br2+H2O+MnSO4+K2SO4

Cách điều chế thứ #39

K2Cr2O7+HBr ra Br2+H2O+KBr+CrBr3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K2Cr2O7+HBr ra Br2+H2O+KBr+CrBr3

Cách điều chế thứ #40

H2SO4+FeBr2 ra Br2+Fe2(SO4)3+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+FeBr2 ra Br2+Fe2(SO4)3+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #41

H2SO4+KBr+KBrO3 ra Br2+H2O+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+KBr+KBrO3 ra Br2+H2O+K2SO4

Cách điều chế thứ #42

H2SO4+K2Cr2O7+FeBr2 ra Br2+Fe2(SO4)3+H2O+K2SO4+Cr2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+K2Cr2O7+FeBr2 ra Br2+Fe2(SO4)3+H2O+K2SO4+Cr2(SO4)3

Cách điều chế thứ #43

HNO3+HBr ra Br2+H2O+NO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+HBr ra Br2+H2O+NO2

Cách điều chế thứ #44

Cl2+NaBr ra Br2+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+NaBr ra Br2+NaCl

Cách điều chế thứ #45

I2+NaBr ra Br2+NaI

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình I2+NaBr ra Br2+NaI

Cách điều chế thứ #46

F2+KBr ra Br2+KF

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình F2+KBr ra Br2+KF

Cách điều chế thứ #47

H2SO4+KMnO4+NaBr ra Br2+H2O+MnSO4+Na2SO4+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+KMnO4+NaBr ra Br2+H2O+MnSO4+Na2SO4+K2SO4

Br2
brom

Đơn chất Phi Kim Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố VIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Brom được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hóa chất nông nghiệp, thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm và các chất trung gian hóa học. Một số mục đích sử dụng đang bị loại bỏ vì lý do môi trường, nhưng các ứng dụng mới vẫn tiếp tục được tìm thấy. Các hợp chất của brom có ​​thể được dùng làm chất chống cháy. Chúng được thêm vào xốp đồ nội thất, vỏ nhựa cho đồ điện tử và hàng dệt may để làm cho chúng ít bắt lửa hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng brom làm chất chống cháy đã bị loại bỏ ở Hoa Kỳ vì lo ngại về độc tính. Organobromides được sử dụng trong bình chữa cháy halon được sử dụng để chữa cháy ở những nơi như bảo tàng, máy bay và xe tăng. Silver bromide là một hóa chất được sử dụng trong chụp ảnh phim. Trước khi loại bỏ nhiên liệu có chì, người ta dùng brom để điều chế 1,2-di-bromoetan, là chất chống kích nổ.

Cách đọc tên chất Br2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…