Cách điều chế BaCl2

Cách điều chế thứ #1

HCl+Ba(AlO2)2 ra AlCl3+BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba(AlO2)2 ra AlCl3+BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #2

HCl+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #3

Ba(OH)2+FeCl3 ra BaCl2+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+FeCl3 ra BaCl2+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #4

Ba(OH)2+CuCl2 ra BaCl2+Cu(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+CuCl2 ra BaCl2+Cu(OH)2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+BaCl2 ra AgCl+Ba(NO3)2+BaCl2

Cách điều chế thứ #6

CaCl2+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+CaCO3+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCl2+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+CaCO3+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #7

BaCl2.2H2O ra BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 113 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình BaCl2.2H2O ra BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #8

HCl+Ba ra BaCl2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba ra BaCl2+H2

Cách điều chế thứ #9

HCl+BaH2 ra BaCl2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaH2 ra BaCl2+H2

Cách điều chế thứ #10

BaO+HCl ra BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình BaO+HCl ra BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #11

HCl+BaO2 ra BaCl2+H2O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaO2 ra BaCl2+H2O2

Cách điều chế thứ #12

HCl+BaS ra BaCl2+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaS ra BaCl2+H2S

Cách điều chế thứ #13

CaCl2+BaS ra BaCl2+CaS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCl2+BaS ra BaCl2+CaS

Cách điều chế thứ #14

HCl+BaO2 ra BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaO2 ra BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #15

Ba(ClO3)2.H2O ra BaCl2+H2O+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 414 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(ClO3)2.H2O ra BaCl2+H2O+O2

Cách điều chế thứ #16

Ba(ClO3)2.H2O ra BaCl2+H2O+Ba(ClO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
< 250 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(ClO3)2.H2O ra BaCl2+H2O+Ba(ClO4)2

Cách điều chế thứ #17

HCl+Ba(ClO3)2 ra BaCl2+Cl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba(ClO3)2 ra BaCl2+Cl2+H2O

Cách điều chế thứ #18

NH4OH+BaPtCl4 ra BaCl2+H2O+Pt(NH3)4Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+BaPtCl4 ra BaCl2+H2O+Pt(NH3)4Cl2

Cách điều chế thứ #19

HCl+BaSO3 ra BaCl2+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaSO3 ra BaCl2+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #20

NH4Cl+Ba(OH)2 ra BaCl2+NH4OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4Cl+Ba(OH)2 ra BaCl2+NH4OH

Cách điều chế thứ #21

HCl+BaCO3 ra BaCl2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+BaCO3 ra BaCl2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #22

H2O+HCl+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCl+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Cách điều chế thứ #23

MgCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Mg(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình MgCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Mg(OH)2

Cách điều chế thứ #24

FeCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình FeCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Fe(OH)2

Cách điều chế thứ #25

AlCl3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Cách điều chế thứ #26

H2O+Ba+FeCl3 ra BaCl2+H2+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Ba+FeCl3 ra BaCl2+H2+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #27

NH4Cl+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4Cl+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #28

AlCl3+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+Ba(AlO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+Ba(AlO2)2

Cách điều chế thứ #29

HCl+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 thường Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba(HCO3)2 ra BaCl2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #30

Cl2+Ba ra BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 C Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+Ba ra BaCl2

Cách điều chế thứ #31

HCl+KI+BaO2 ra BaCl2+H2O+I2+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+KI+BaO2 ra BaCl2+H2O+I2+KCl

Cách điều chế thứ #32

HCl+BaSO4 ra BaCl2+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình HCl+BaSO4 ra BaCl2+H2SO4

Cách điều chế thứ #33

HCl+BaSO4 ra BaCl2+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình HCl+BaSO4 ra BaCl2+H2SO4

Cách điều chế thứ #34

ZnCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Zn(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Ba(OH)2 vừa đủ
Xem thêm phương trình ZnCl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+Zn(OH)2

Cách điều chế thứ #35

Cl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+Ba(ClO)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Cl2+Ba(OH)2 ra BaCl2+H2O+Ba(ClO)2

BaCl2
Bari clorua

Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

bari clorua tìm thấy các ứng dụng hạn chế trong phòng thí nghiệm và công nghiệp. Trong công nghiệp, bari clorua chủ yếu được sử dụng để tinh chế dung dịch nước muối trong các nhà máy clo ăn da và cả trong sản xuất muối xử lý nhiệt, làm cứng thép Trong công nghiệp, Barium Clorua được sử dụng chủ yếu trong việc tinh chế dung dịch nước muối trong các nhà máy clo ăn da và trong sản xuất muối xử lý nhiệt, làm cứng thép, sản xuất bột màu và sản xuất các muối bari khác.

Cách đọc tên chất BaCl2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…