Cách điều chế Al2(SO4)3

Cách điều chế thứ #1

Al+CuSO4 ra Al2(SO4)3+Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CuSO4 ra Al2(SO4)3+Cu

Cách điều chế thứ #2

Al+FeSO4 ra Al2(SO4)3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FeSO4 ra Al2(SO4)3+Fe

Cách điều chế thứ #3

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2

Cách điều chế thứ #4

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+S

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Al2O3+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O

Cách điều chế thứ #6

H2SO4+Ba(AlO2)2 ra Al2(SO4)3+H2O+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+Ba(AlO2)2 ra Al2(SO4)3+H2O+BaSO4

Cách điều chế thứ #7

Cu+H2SO4+Al(NO3)3 ra Al2(SO4)3+Cu(NO3)2+H2O+NO+CuSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cu+H2SO4+Al(NO3)3 ra Al2(SO4)3+Cu(NO3)2+H2O+NO+CuSO4

Cách điều chế thứ #8

Al+Bi2(SO4)5 ra Al2(SO4)3+Bi

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Bi2(SO4)5 ra Al2(SO4)3+Bi

Cách điều chế thứ #9

K2SO4+AlBr3 ra Al2(SO4)3+KBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K2SO4+AlBr3 ra Al2(SO4)3+KBr

Cách điều chế thứ #10

Al(OH)3+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(OH)3+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O

Cách điều chế thứ #11

Al(PO4)+Cu(SO4) ra Al2(SO4)3+Cu3(PO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(PO4)+Cu(SO4) ra Al2(SO4)3+Cu3(PO4)2

Cách điều chế thứ #12

H2SO4+Al(NO3)3 ra Al2(SO4)3+HNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+Al(NO3)3 ra Al2(SO4)3+HNO3

Cách điều chế thứ #13

Al+ZnSO4 ra Al2(SO4)3+Zn

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+ZnSO4 ra Al2(SO4)3+Zn

Cách điều chế thứ #14

Al2O3+K2S2O7 ra Al2(SO4)3+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1000 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+K2S2O7 ra Al2(SO4)3+K2SO4

Cách điều chế thứ #15

H2SO4+NaAlO2 ra Al2(SO4)3+H2O+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NaAlO2 ra Al2(SO4)3+H2O+Na2SO4

Cách điều chế thứ #16

Al2(SO4)3 . 18 H2O ra Al2(SO4)3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
420 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3 . 18 H2O ra Al2(SO4)3+H2O

Cách điều chế thứ #17

H2SO4+Na3[AlF6] ra Al2(SO4)3+NaHSO4+HF

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+Na3[AlF6] ra Al2(SO4)3+NaHSO4+HF

Cách điều chế thứ #18

Al2(SO4)3.18H2O ra Al2(SO4)3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
420 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3.18H2O ra Al2(SO4)3+H2O

Cách điều chế thứ #19

Al+H2SO4+K2Cr2O7 ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4+CrSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4+K2Cr2O7 ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4+CrSO4

Cách điều chế thứ #20

Al2O3+NaHSO4 ra Al2(SO4)3+H2O+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+NaHSO4 ra Al2(SO4)3+H2O+Na2SO4

Cách điều chế thứ #21

Al2O3+KHSO4 ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+KHSO4 ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4

Cách điều chế thứ #22

H2SO4+AlBr3 ra Al2(SO4)3+HBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+AlBr3 ra Al2(SO4)3+HBr

Cách điều chế thứ #23

AlCl3+Na2SO4 ra Al2(SO4)3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Na2SO4 ra Al2(SO4)3+NaCl

Cách điều chế thứ #24

Al+NaHSO4 ra Al2(SO4)3+H2+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+NaHSO4 ra Al2(SO4)3+H2+Na2SO4

Cách điều chế thứ #25

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+H2S

Cách điều chế thứ #26

Al+H2SO4+KMnO4 ra Al2(SO4)3+H2O+MnSO4+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4+KMnO4 ra Al2(SO4)3+H2O+MnSO4+K2SO4

Cách điều chế thứ #27

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #28

AlCl3+Ag2SO4 ra AgCl+Al2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Ag2SO4 ra AgCl+Al2(SO4)3

Cách điều chế thứ #29

Al+Fe2(SO4)3 ra Al2(SO4)3+FeSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Fe2(SO4)3 ra Al2(SO4)3+FeSO4

Cách điều chế thứ #30

Al+Cr2(SO4)3 ra Al2(SO4)3+Cr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Cr2(SO4)3 ra Al2(SO4)3+Cr

Cách điều chế thứ #31

Al(OH)3+K2SO4 ra Al2(SO4)3+KOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(OH)3+K2SO4 ra Al2(SO4)3+KOH

Cách điều chế thứ #32

Al(OH)3+ZnSO4 ra Al2(SO4)3+Zn(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(OH)3+ZnSO4 ra Al2(SO4)3+Zn(OH)2

Cách điều chế thứ #33

H2SO4+K[Al(OH)4] ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+K[Al(OH)4] ra Al2(SO4)3+H2O+K2SO4

Cách điều chế thứ #34

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ cao Không có Không có Không có H2SO4 đặc
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2O+H2S

Cách điều chế thứ #35

Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2SO4 ra Al2(SO4)3+H2
Advertisement

Al2(SO4)3
Nhôm sunfat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Nhôm sunfat là chất rắn kết tinh màu trắng, nó đôi khi được gọi là phèn nhôm tuy nhiên tên "phèn" được sử dụng phổ biến và đúng cách hơn cho bất kỳ muối sunfat kép nào có công thức chung là X.Al2(SO4)3.12H2O (trong đó X là một cation hóa trị một như kali hoặc amoni. Nhôm sunfat được sử dụng trong lọc nước và làm chất kết dính trong dệt nhuộm và in ấn. Đôi khi nó còn sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm cho con người như một chất làm săn chắc. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong lĩnh vực in ấn, xây dựng và một số công dụng khác.

Cách đọc tên chất Al2(SO4)3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…