Cách điều chế Al(OH)3

Cách điều chế thứ #1

Al+H2O ra Al(OH)3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2O ra Al(OH)3+H2

Cách điều chế thứ #2

Al2(SO4)3+NaOH ra Al(OH)3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+NaOH ra Al(OH)3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #3

H2O+Al4C3 ra Al(OH)3+CH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Al4C3 ra Al(OH)3+CH4

Cách điều chế thứ #4

AlCl3+H2O+Na2CO3 ra Al(OH)3+NaCl+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+Na2CO3 ra Al(OH)3+NaCl+CO2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

AlCl3+H2O+NH3 ra Al(OH)3+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+NH3 ra Al(OH)3+NH4Cl

Cách điều chế thứ #6

AlCl3+NaOH ra Al(OH)3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+NaOH ra Al(OH)3+NaCl

Cách điều chế thứ #7

H2O+CO2+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ba(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ba(HCO3)2

Cách điều chế thứ #8

H2O+KAlO2+CO2 ra Al(OH)3+KHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+KAlO2+CO2 ra Al(OH)3+KHCO3

Cách điều chế thứ #9

H2O+NaAlO2+CO2 ra Al(OH)3+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2+CO2 ra Al(OH)3+NaHCO3

Cách điều chế thứ #10

H2O+NH3+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NH4NO3

Cách điều chế thứ #11

Al2(SO4)3+Ca(OH)2 ra Al(OH)3+CaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có keo tụ Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Ca(OH)2 ra Al(OH)3+CaSO4

Cách điều chế thứ #12

Al2(SO4)3+Ca(OH)2 ra Al(OH)3+Ca(SO4)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có H2O Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Ca(OH)2 ra Al(OH)3+Ca(SO4)

Cách điều chế thứ #13

NaOH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt đọ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NaNO3

Cách điều chế thứ #14

Al2(SO4)3+H2O+Na2CO3 ra Al(OH)3+Na2SO4+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O+Na2CO3 ra Al(OH)3+Na2SO4+CO2

Cách điều chế thứ #15

Al2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Al(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Al(OH)3

Cách điều chế thứ #16

H2O+CO2+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ca(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ca(HCO3)2

Cách điều chế thứ #17

Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+Ba(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+Ba(NO3)2

Cách điều chế thứ #18

Al2O3+H2O ra Al(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình Al2O3+H2O ra Al(OH)3

Cách điều chế thứ #19

H2O+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaOH

Cách điều chế thứ #20

Al2(SO4)3+NaHCO3 ra Al(OH)3+Na2SO4+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+NaHCO3 ra Al(OH)3+Na2SO4+CO2

Cách điều chế thứ #21

Al2(SO4)3+KOH ra Al(OH)3+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+KOH ra Al(OH)3+K2SO4

Cách điều chế thứ #22

CO2+Na[AlOH]4 ra Al(OH)3+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CO2+Na[AlOH]4 ra Al(OH)3+NaHCO3

Cách điều chế thứ #23

NH4OH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+NH4NO3

Cách điều chế thứ #24

KOH+AlBr3 ra Al(OH)3+KBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+AlBr3 ra Al(OH)3+KBr

Cách điều chế thứ #25

NH4OH+AlF3 ra Al(OH)3+NH4F

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+AlF3 ra Al(OH)3+NH4F

Cách điều chế thứ #26

H2O+LiAlH4 ra Al(OH)3+H2+LiOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+LiAlH4 ra Al(OH)3+H2+LiOH

Cách điều chế thứ #27

NH4OH+Na3[AlF6] ra Al(OH)3+NaOH+NH4F

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+Na3[AlF6] ra Al(OH)3+NaOH+NH4F

Cách điều chế thứ #28

H2O+AlF3 ra Al(OH)3+HF

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+AlF3 ra Al(OH)3+HF

Cách điều chế thứ #29

H2O+Al2Se3 ra Al(OH)3+H2Se

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Al2Se3 ra Al(OH)3+H2Se

Cách điều chế thứ #30

AlCl3+H2O+KAlO2 ra Al(OH)3+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+KAlO2 ra Al(OH)3+KCl

Cách điều chế thứ #31

CO2+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CO2+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+NaHCO3

Cách điều chế thứ #32

Al2(SO4)3+H2O ra Al(OH)3+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O ra Al(OH)3+H2SO4

Cách điều chế thứ #33

H2O+NaAlO2+FeCl3 ra Al(OH)3+NaCl+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2+FeCl3 ra Al(OH)3+NaCl+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #34

H2O+HCl+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCl+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl

Cách điều chế thứ #35

H2O+NaAlO2+NaHSO4 ra Al(OH)3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2+NaHSO4 ra Al(OH)3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #36

Al2(SO4)3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaSO4

Cách điều chế thứ #37

AlCl3+H2O+K2CO3 ra Al(OH)3+KCl+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+K2CO3 ra Al(OH)3+KCl+CO2

Cách điều chế thứ #38

AlCl3+H2O+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl

Cách điều chế thứ #39

Al2(SO4)3+Ba(HCO3)2 ra Al(OH)3+CO2+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Ba(HCO3)2 ra Al(OH)3+CO2+BaSO4

Cách điều chế thứ #40

Al2(SO4)3+Ca(HCO3)2 ra Al(OH)3+CO2+CaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Ca(HCO3)2 ra Al(OH)3+CO2+CaSO4

Cách điều chế thứ #41

AlCl3+KOH ra Al(OH)3+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+KOH ra Al(OH)3+KCl

Cách điều chế thứ #42

AlCl3+NH4OH ra Al(OH)3+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+NH4OH ra Al(OH)3+NH4Cl

Cách điều chế thứ #43

H2O+HCl+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+CaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCl+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+CaCl2

Cách điều chế thứ #44

H2O+HCl+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCl+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Cách điều chế thứ #45

H2O+NH4Cl+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH4Cl+NaAlO2 ra Al(OH)3+NaCl+NH3

Cách điều chế thứ #46

NH4Cl+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+H2O+NaCl+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4Cl+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+H2O+NaCl+NH3

Cách điều chế thứ #47

H2O+Na2S+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+H2S+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Na2S+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+H2S+NaNO3

Cách điều chế thứ #48

H2O+NaHSO4+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+Na2SO4+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaHSO4+Ba(AlO2)2 ra Al(OH)3+Na2SO4+BaSO4

Cách điều chế thứ #49

Ba(OH)2+KAl(SO4)2 ra Al(OH)3+KOH+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+KAl(SO4)2 ra Al(OH)3+KOH+BaSO4

Cách điều chế thứ #50

H2O+H2SO4+KAlO2 ra Al(OH)3+K2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+H2SO4+KAlO2 ra Al(OH)3+K2SO4

Cách điều chế thứ #51

AlCl3+NaHCO3 ra Al(OH)3+NaCl+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+NaHCO3 ra Al(OH)3+NaCl+CO2

Cách điều chế thứ #52

H2O+H2SO4+NaAlO2 ra Al(OH)3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+H2SO4+NaAlO2 ra Al(OH)3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #53

H2O+HCl+KAlO2 ra Al(OH)3+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCl+KAlO2 ra Al(OH)3+KCl

Cách điều chế thứ #54

AlCl3+H2O+K2S ra Al(OH)3+H2S+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+K2S ra Al(OH)3+H2S+KCl

Cách điều chế thứ #55

AlCl3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Ba(OH)2 ra Al(OH)3+BaCl2

Cách điều chế thứ #56

AlCl3+H2O+Na2S ra Al(OH)3+H2S+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+H2O+Na2S ra Al(OH)3+H2S+NaCl

Cách điều chế thứ #57

HCl+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+NaAl(OH)4 ra Al(OH)3+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #58

H2O+NaAlO2+CO2 ra Al(OH)3+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NaAlO2+CO2 ra Al(OH)3+Na2CO3

Cách điều chế thứ #59

Al2(SO4)3+H2O+Na2S ra Al(OH)3+H2S+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O+Na2S ra Al(OH)3+H2S+Na2SO4

Cách điều chế thứ #60

CO2+K[Al(OH)4] ra Al(OH)3+KHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CO2+K[Al(OH)4] ra Al(OH)3+KHCO3

Cách điều chế thứ #61

Al2(SO4)3+H2O+K2CO3 ra Al(OH)3+K2SO4+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O+K2CO3 ra Al(OH)3+K2SO4+CO2

Cách điều chế thứ #62

KOH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có KOH vừa đủ
Xem thêm phương trình KOH+Al(NO3)3 ra Al(OH)3+KNO3
Advertisement

Al(OH)3
Nhôm hiroxit

Bazơ Chất Vô Cơ Hợp Chất Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Nhôm Hydroxit là một hợp chất vô cơ có chứa nhôm . Được sử dụng trong các chế phẩm miễn dịch khác nhau để cải thiện khả năng sinh miễn dịch, tá dược nhôm hydroxit bao gồm gel nhôm hydroxit trong dung dịch muối. Trong vắc xin, tác nhân này liên kết với tổ hợp protein, dẫn đến cải thiện quá trình xử lý kháng nguyên của hệ thống miễn dịch.

Cách đọc tên chất Al(OH)3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…