Cách điều chế (NH4)2SO4

Cách điều chế thứ #1

(NH4)2S+CuSO4 ra (NH4)2SO4+CuS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2S+CuSO4 ra (NH4)2SO4+CuS

Cách điều chế thứ #2

(NH4)3PO4+H2SO4 ra (NH4)2SO4+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)3PO4+H2SO4 ra (NH4)2SO4+H3PO4

Cách điều chế thứ #3

Fe2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Fe2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #4

H2SO4+NH3 ra (NH4)2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH3 ra (NH4)2SO4

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

H2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+HNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+HNO3

Cách điều chế thứ #6

H2O+NH3+CuSO4 ra (NH4)2SO4+Cu(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+CuSO4 ra (NH4)2SO4+Cu(OH)2

Cách điều chế thứ #7

H2O+NH3+CuSO4 ra (NH4)2SO4+[Cu(NO3)4](OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+CuSO4 ra (NH4)2SO4+[Cu(NO3)4](OH)2

Cách điều chế thứ #8

(NH4)2CO3+H2SO4 ra (NH4)2SO4+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+H2SO4 ra (NH4)2SO4+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #9

H2O+NH3+ZnSO4 ra (NH4)2SO4+[Zn(NH3)4](OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+ZnSO4 ra (NH4)2SO4+[Zn(NH3)4](OH)2

Cách điều chế thứ #10

H2O2+NH4OH+As2S3 ra (NH4)2SO4+H2O+(NH4)3AsO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O2+NH4OH+As2S3 ra (NH4)2SO4+H2O+(NH4)3AsO4

Cách điều chế thứ #11

Al2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Al(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+H2O+NH3 ra (NH4)2SO4+Al(OH)3

Cách điều chế thứ #12

(NH4)2Cr2O7+H2SO4+KI ra (NH4)2SO4+H2O+I2+K2SO4+Cr2(SO4)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2Cr2O7+H2SO4+KI ra (NH4)2SO4+H2O+I2+K2SO4+Cr2(SO4)3

Cách điều chế thứ #13

H2SO4+NH4Cl ra (NH4)2SO4+HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH4Cl ra (NH4)2SO4+HCl

Cách điều chế thứ #14

NH3+NH4HSO4 ra (NH4)2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH3+NH4HSO4 ra (NH4)2SO4

Cách điều chế thứ #15

H2SO4+NH4OH ra (NH4)2SO4+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH4OH ra (NH4)2SO4+H2O

Cách điều chế thứ #16

NH4OH+BeSO4 ra (NH4)2SO4+Be(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+BeSO4 ra (NH4)2SO4+Be(OH)2

Cách điều chế thứ #17

H2SO4+NH4Br ra (NH4)2SO4+HBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH4Br ra (NH4)2SO4+HBr

Cách điều chế thứ #18

NH4OH+MgSO4 ra (NH4)2SO4+Mg(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+MgSO4 ra (NH4)2SO4+Mg(OH)2

Cách điều chế thứ #19

NH4OH+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)2

Cách điều chế thứ #20

H2O+KMnO4+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+KOH+MnO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+KMnO4+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+KOH+MnO2

Cách điều chế thứ #21

H2SO4+NH4NO2+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe2(SO4)3+H2O+NO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+NH4NO2+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe2(SO4)3+H2O+NO

Cách điều chế thứ #22

NH4OH+SnSO4 ra (NH4)2SO4+Sn(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+SnSO4 ra (NH4)2SO4+Sn(OH)2

Cách điều chế thứ #23

NH4HS+CoSO4 ra (NH4)2SO4+H2SO4+CoS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4HS+CoSO4 ra (NH4)2SO4+H2SO4+CoS

Cách điều chế thứ #24

NH4OH+In2(SO4)3 ra (NH4)2SO4+In(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+In2(SO4)3 ra (NH4)2SO4+In(OH)3

Cách điều chế thứ #25

NH4OH+CuSO4+NH4HS ra (NH4)2SO4+CuS+H2O+[Cu(NH3)4](OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+CuSO4+NH4HS ra (NH4)2SO4+CuS+H2O+[Cu(NH3)4](OH)2

Cách điều chế thứ #26

H2SO4+[Cu(NH3)4]SO4 ra (NH4)2SO4+CuSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+[Cu(NH3)4]SO4 ra (NH4)2SO4+CuSO4

Cách điều chế thứ #27

Al2(SO4)3+NH4OH ra (NH4)2SO4+H2O+AlO(OH)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+NH4OH ra (NH4)2SO4+H2O+AlO(OH)

Cách điều chế thứ #28

NH4OH+CuSO4 ra (NH4)2SO4+Cu2SO4(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+CuSO4 ra (NH4)2SO4+Cu2SO4(OH)2

Cách điều chế thứ #29

H2O+H2SO4+HNCS ra (NH4)2SO4+CSO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
40-50 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+H2SO4+HNCS ra (NH4)2SO4+CSO

Cách điều chế thứ #30

NH4OH+NOHSO4 ra (NH4)2SO4+H2O+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+NOHSO4 ra (NH4)2SO4+H2O+N2

Cách điều chế thứ #31

(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+H2S+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
120-170 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+H2S+NH3

Cách điều chế thứ #32

H2O+H2SO4+NH4SCN ra (NH4)2SO4+CSO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
30 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+H2SO4+NH4SCN ra (NH4)2SO4+CSO

Cách điều chế thứ #33

I2+NH4OH+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+H2O+NH4I

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình I2+NH4OH+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+H2O+NH4I

Cách điều chế thứ #34

H2O2+MnSO4+NH3 ra (NH4)2SO4+MnO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O2+MnSO4+NH3 ra (NH4)2SO4+MnO2

Cách điều chế thứ #35

H2SO4+Mg3N2 ra (NH4)2SO4+MgSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+Mg3N2 ra (NH4)2SO4+MgSO4

Cách điều chế thứ #36

(NH4)2CO3+NaHSO4 ra (NH4)2SO4+H2O+Na2SO4+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+NaHSO4 ra (NH4)2SO4+H2O+Na2SO4+CO2

Cách điều chế thứ #37

H2O+NH3+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+FeSO4 ra (NH4)2SO4+Fe(OH)2

Cách điều chế thứ #38

Na2S+Fe(NH4)2(SO4)2 ra (NH4)2SO4+FeS+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2S+Fe(NH4)2(SO4)2 ra (NH4)2SO4+FeS+Na2SO4

Cách điều chế thứ #39

Na2CO3+Fe(NH4)2(SO4)2 ra (NH4)2SO4+FeCO3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+Fe(NH4)2(SO4)2 ra (NH4)2SO4+FeCO3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #40

(NH4)2CO3+FeSO4 ra (NH4)2SO4+FeCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2CO3+FeSO4 ra (NH4)2SO4+FeCO3

Cách điều chế thứ #41

Cu+H2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+Cu(NO3)2+H2O+NO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cu+H2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+Cu(NO3)2+H2O+NO2

Cách điều chế thứ #42

Na2SO4+NH4Cl ra (NH4)2SO4+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Na2SO4+NH4Cl ra (NH4)2SO4+NaCl

Cách điều chế thứ #43

NH4Cl+K2SO4 ra (NH4)2SO4+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình NH4Cl+K2SO4 ra (NH4)2SO4+KCl

Cách điều chế thứ #44

Na2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Na2SO4+NH4NO3 ra (NH4)2SO4+NaNO3

Cách điều chế thứ #45

NH4NO3+K2SO4 ra (NH4)2SO4+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình NH4NO3+K2SO4 ra (NH4)2SO4+KNO3

Cách điều chế thứ #46

Br2+H2O+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+HBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Br2+H2O+(NH4)2SO3 ra (NH4)2SO4+HBr
Advertisement

(NH4)2SO4
amoni sulfat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Amoni sunfat là một muối sunfat vô cơ thu được bằng phản ứng của axit sunfuric với amoniac. Là chất rắn màu trắng có độ nóng chảy cao (phân hủy trên 280oC) rất dễ hòa tan trong nước, nó được sử dụng rộng rãi làm phân bón cho đất kiềm, làm giảm độ cân bằng pH của đất, đồng thời góp nito cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một chất bổ trợ phun trong nông nghiệp cho các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm hòa tan trong nước. Nó còn có chức năng liên kết các cation sắt và canxi có trong cả nước giếng và tế bào thực vật.

Cách đọc tên chất (NH4)2SO4

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…