Cách điều chế Ca3(PO4)2

Cách điều chế thứ #1

Ca(OH)2+Na3PO4 ra Ca3(PO4)2+NaOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Na3PO4 ra Ca3(PO4)2+NaOH

Cách điều chế thứ #2

K3PO4+CaCl2 ra Ca3(PO4)2+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K3PO4+CaCl2 ra Ca3(PO4)2+KCl

Cách điều chế thứ #3

Na3PO4+CaCl2 ra Ca3(PO4)2+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na3PO4+CaCl2 ra Ca3(PO4)2+NaCl

Cách điều chế thứ #4

CaO+P2O5 ra Ca3(PO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+P2O5 ra Ca3(PO4)2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

CaS+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaS+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2S

Cách điều chế thứ #6

Ca3P2+O2 ra Ca3(PO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca3P2+O2 ra Ca3(PO4)2

Cách điều chế thứ #7

CaHPO4 ra Ca3(PO4)2+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaHPO4 ra Ca3(PO4)2+H3PO4

Cách điều chế thứ #8

CaO+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O

Cách điều chế thứ #9

Ca3P2+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+PH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca3P2+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+PH3

Cách điều chế thứ #10

CaCl2+Li3PO4 ra Ca3(PO4)2+LiCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCl2+Li3PO4 ra Ca3(PO4)2+LiCl

Cách điều chế thứ #11

Ca(OH)2+NH4H2PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NH4H2PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #12

(NH4)3PO4+Ca(NO3)2 ra Ca3(PO4)2+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)3PO4+Ca(NO3)2 ra Ca3(PO4)2+NH4NO3

Cách điều chế thứ #13

Ca(OH)2+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O

Cách điều chế thứ #14

CaCO3+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCO3+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #15

Ca(H2PO4)2+H2O+K ra Ca3(PO4)2+H2+K3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+H2O+K ra Ca3(PO4)2+H2+K3PO4

Cách điều chế thứ #16

Ca(H2PO4)2+NaOH ra Ca3(PO4)2+H2O+Na3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+NaOH ra Ca3(PO4)2+H2O+Na3PO4

Cách điều chế thứ #17

Ca(OH)2+P2O5 ra Ca3(PO4)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+P2O5 ra Ca3(PO4)2+H2O

Cách điều chế thứ #18

Ca(H2PO4)2+Ba(OH)2 ra Ca3(PO4)2+H2O+Ba3(PO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+Ba(OH)2 ra Ca3(PO4)2+H2O+Ba3(PO4)2

Cách điều chế thứ #19

Ca(NO3)2+Na3PO4 ra Ca3(PO4)2+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2+Na3PO4 ra Ca3(PO4)2+NaNO3

Cách điều chế thứ #20

Ca+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca+H3PO4 ra Ca3(PO4)2+H2

Cách điều chế thứ #21

Ca(H2PO4)2+KOH ra Ca3(PO4)2+H2O+K3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có KOH dư
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+KOH ra Ca3(PO4)2+H2O+K3PO4

Ca3(PO4)2
canxi photphat

Hợp Chất Muối Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Canxi Phosphate là muối canxi của axit photphoric với các ứng dụng được sử dụng rộng rãi. Tác nhân này có thể được sử dụng như một biện pháp đối phó khi tiếp xúc với các hạt nhân phóng xạ strontium và radium . Khi hấp thu qua đường uống, canxi photphat cạnh tranh và ngăn chặn sự hấp thụ radium (Ra-226) và strontium ( Sr-90 ) trong đường tiêu hóa (GI). Trong y học: Để sử dụng như một chất bổ sung canxi và phốt phát không cần kê đơn , thuốc kháng axit hoặc nguồn canxi và phốt phát trong kem đánh răng

Cách đọc tên chất Ca3(PO4)2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…