Cách điều chế C6H5ONa

Cách điều chế thứ #1

C6H5OH+NaOH ra C6H5ONa+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
43 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5OH+NaOH ra C6H5ONa+H2O

Cách điều chế thứ #2

C6H5OH+Na2CO3 ra C6H5ONa+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5OH+Na2CO3 ra C6H5ONa+NaHCO3

Cách điều chế thứ #3

C6H5Cl+NaOH ra C6H5ONa+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
300 Không có 200 Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5Cl+NaOH ra C6H5ONa+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #4

C6H5ONa+NaOH ra C6H5ONa+CH3OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+NaOH ra C6H5ONa+CH3OH

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

C6H5OH+NaHSO3 ra C6H5ONa+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5OH+NaHSO3 ra C6H5ONa+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #6

NaOH+C6H5SO3Na ra C6H5ONa+H2O+Na2SO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5SO3Na ra C6H5ONa+H2O+Na2SO3

Cách điều chế thứ #7

NaOH+C6H5Br ra C6H5ONa+HBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5Br ra C6H5ONa+HBr

Cách điều chế thứ #8

C6H5OH+Na ra C6H5ONa+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5OH+Na ra C6H5ONa+H2

Cách điều chế thứ #9

NaOH+CH3COOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH3COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH3COOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH3COONa

Cách điều chế thứ #10

NaOH+C2H5COOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+C2H5COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5COOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+C2H5COONa

Cách điều chế thứ #11

NaOH+C6H5COOH ra C6H5ONa+H2O+HCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5COOH ra C6H5ONa+H2O+HCOONa

Cách điều chế thứ #12

NaOH+C6H5COOCH3 ra C6H5ONa+H2O+CH3COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5COOCH3 ra C6H5ONa+H2O+CH3COONa

Cách điều chế thứ #13

NaOH+C6H5OOCCH=CH2 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CH-COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5OOCCH=CH2 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CH-COONa

Cách điều chế thứ #14

NaOH+HCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+HCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+HCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+HCOONa

Cách điều chế thứ #15

NaOH+CH2=CHCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CHCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH2=CHCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CHCOONa

Cách điều chế thứ #16

NaOH+CH2=CHCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CHCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH2=CHCOOC6H5 ra C6H5ONa+H2O+CH2=CHCOONa

Cách điều chế thứ #17

C6H5OH+Na ra C6H5ONa+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình C6H5OH+Na ra C6H5ONa+H2

Cách điều chế thứ #18

C6H5OH+NaHCO3 ra C6H5ONa+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình C6H5OH+NaHCO3 ra C6H5ONa+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #19

NaOH+C6H5Br ra C6H5ONa+H2O+NaBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có p Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5Br ra C6H5ONa+H2O+NaBr

C6H5ONa
Natri Phenolat

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

Natri phenoxide ( natri phenolate ) là một hợp chất hữu cơ có công thức NaOC 6 H 5 . Nó là một chất rắn tinh thể màu trắng. Anion của nó, phenoxide, còn được gọi là phenolate, là cơ sở liên hợp của phenol . Nó được sử dụng như một tiền thân của nhiều hợp chất hữu cơ khác, chẳng hạn như ete aryl . Natri Phenoxide phá hủy hoặc ức chế sự phát triển của vi sinh vật, vì vậy mọi người sử dụng nó để ngăn mùi và làm sạch da. Natri Phenoxide ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, vì vậy nó có thể bảo vệ mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Cách đọc tên chất C6H5ONa

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…