Cách điều chế C6H5OH

Cách điều chế thứ #1

C6H5Cl+NaOH ra C6H5OH+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Palladium (Pd) Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5Cl+NaOH ra C6H5OH+NaCl

Cách điều chế thứ #2

C6H5ONa+H2O+CO2 ra C6H5OH+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ NaOH đặc cao Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+H2O+CO2 ra C6H5OH+NaHCO3

Cách điều chế thứ #3

NaOH+CH3COOC6H5 ra C6H5OH+CH3COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có tỉ lệ mol 1:1
Xem thêm phương trình NaOH+CH3COOC6H5 ra C6H5OH+CH3COONa

Cách điều chế thứ #4

C6H5ONa+H2O+FeCl3 ra C6H5OH+NaCl+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+H2O+FeCl3 ra C6H5OH+NaCl+Fe(OH)3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

NaOH+C6H5Br ra C6H5OH+NaBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5Br ra C6H5OH+NaBr

Cách điều chế thứ #6

C6H5Cl+KOH ra C6H5OH+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5Cl+KOH ra C6H5OH+KCl

Cách điều chế thứ #7

C6H5ONa+HCOOH ra C6H5OH+HCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+HCOOH ra C6H5OH+HCOONa

Cách điều chế thứ #8

NaOH+C6H5SO3H ra C6H5OH+H2O+Na2SO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5SO3H ra C6H5OH+H2O+Na2SO3

Cách điều chế thứ #9

H2O+CO2+C6H5OK ra C6H5OH+KHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+C6H5OK ra C6H5OH+KHCO3

Cách điều chế thứ #10

O2+C6H5CH(CH3)2 ra C6H5OH+CH3COCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có H2SO4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+C6H5CH(CH3)2 ra C6H5OH+CH3COCH3

Cách điều chế thứ #11

C6H5NH2+HNO2 ra C6H5OH+H2O+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5NH2+HNO2 ra C6H5OH+H2O+N2

Cách điều chế thứ #12

C6H5ONa+CH3COOH ra C6H5OH+CH3COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+CH3COOH ra C6H5OH+CH3COONa

Cách điều chế thứ #13

C6H5ONa+HCl ra C6H5OH+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5ONa+HCl ra C6H5OH+NaCl

Cách điều chế thứ #14

NaOH+C6H5COOC6H5 ra C6H5OH+C6H5COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5COOC6H5 ra C6H5OH+C6H5COONa

Cách điều chế thứ #15

NaOH+C6H5COOCH=CH2 ra C6H5OH+CH2=CHCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có tỉ lệ mol 1:1
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5COOCH=CH2 ra C6H5OH+CH2=CHCOONa

Cách điều chế thứ #16

C6H5CH(CH3)2 ra C6H5OH+CH3COCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có 1) O2: kk; 2) H2SO4, 20%.
Xem thêm phương trình C6H5CH(CH3)2 ra C6H5OH+CH3COCH3

Cách điều chế thứ #17

H2O+HCOOC6H5 ra C6H5OH+HCOOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 H2SO4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCOOC6H5 ra C6H5OH+HCOOH

C6H5OH
Phenol

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

Phenol được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Công nghiệp chất dẻo: phenol là nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde. Công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp ra tơ polyamide. Nông dược: Từ phenol điều chế được chất diệt cỏ dại và kích thích tố thực vật 2,4 - D (là muối natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic). Phenol cũng là nguyên liệu để điều chế một số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric). Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho - và para - nitrophenol…)

Cách đọc tên chất C6H5OH

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…