Cách điều chế C2H5OH

Cách điều chế thứ #1

C6H12O6 ra C2H5OH+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
30 - 35 men zima Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6 ra C2H5OH+CO2

Cách điều chế thứ #2

NaOH+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COONa

Cách điều chế thứ #3

H2O+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có với sự hiện diện của H+
Xem thêm phương trình H2O+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COOH

Cách điều chế thứ #4

NaOH+C2H5Cl ra C2H5OH+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5Cl ra C2H5OH+NaCl

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

C2H4+H2O ra C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có axit Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H4+H2O ra C2H5OH

Cách điều chế thứ #6

CH3CHO+H2SO4+NaBH4 ra C2H5OH+Na2SO4+BH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có THF Không có
Xem thêm phương trình CH3CHO+H2SO4+NaBH4 ra C2H5OH+Na2SO4+BH3

Cách điều chế thứ #7

Ca(OH)2+HCOOC2H5 ra C2H5OH+(HCOO)2Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+HCOOC2H5 ra C2H5OH+(HCOO)2Ca

Cách điều chế thứ #8

CH3CHO+H2 ra C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3CHO+H2 ra C2H5OH

Cách điều chế thứ #9

H2S+C2H5OLi ra C2H5OH+LiHS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình H2S+C2H5OLi ra C2H5OH+LiHS

Cách điều chế thứ #10

H2S+C2H5ONa ra C2H5OH+NaHS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình H2S+C2H5ONa ra C2H5OH+NaHS

Cách điều chế thứ #11

H2S+C2H5OK ra C2H5OH+KHS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình H2S+C2H5OK ra C2H5OH+KHS

Cách điều chế thứ #12

H2S+Li(C2H5O) ra C2H5OH+LiHS

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình H2S+Li(C2H5O) ra C2H5OH+LiHS

Cách điều chế thứ #13

C2H5ONa+(NH3OH)Cl ra C2H5OH+NaCl+NH2OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có etanol Không có
Xem thêm phương trình C2H5ONa+(NH3OH)Cl ra C2H5OH+NaCl+NH2OH

Cách điều chế thứ #14

HNO2+C2H5NH2 ra C2H5OH+H2O+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO2+C2H5NH2 ra C2H5OH+H2O+N2

Cách điều chế thứ #15

NaOH+HCOOC2H5 ra C2H5OH+HCOONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+HCOOC2H5 ra C2H5OH+HCOONa

Cách điều chế thứ #16

NaOH+C2H5Br ra C2H5OH+NaBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5Br ra C2H5OH+NaBr

Cách điều chế thứ #17

HCl+C2H5ONa ra C2H5OH+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+C2H5ONa ra C2H5OH+NaCl

Cách điều chế thứ #18

NaHCO3+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COONa+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaHCO3+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COONa+CO2

Cách điều chế thứ #19

H2O+CH2=CH2 ra C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
300 H2SO4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CH2=CH2 ra C2H5OH

Cách điều chế thứ #20

C6H12O6 ra C2H5OH+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
30-35 enzim Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6 ra C2H5OH+CO2

Cách điều chế thứ #21

HNO2+C2H5NH2 ra C2H5OH+H2O+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ thường Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO2+C2H5NH2 ra C2H5OH+H2O+N2

Cách điều chế thứ #22

CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3CH2CHO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có LiAlH4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3CH2CHO

Cách điều chế thứ #23

CH3COOCH2CH3 ra C2H5OH+CH3COOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3COOCH2CH3 ra C2H5OH+CH3COOH

Cách điều chế thứ #24

C6H12O6+H2O ra C2H5OH+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6+H2O ra C2H5OH+CO2

Cách điều chế thứ #25

KOH+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COOK

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+CH3COOK

Cách điều chế thứ #26

CH3COOCH3 ra C2H5OH+CH3OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có LiAlH4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3COOCH3 ra C2H5OH+CH3OH

Cách điều chế thứ #27

KOH+HCOOC2H5 ra C2H5OH+HCOOK

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+HCOOC2H5 ra C2H5OH+HCOOK

Cách điều chế thứ #28

NaOH+C2H5OOC-COOCH3 ra C2H5OH+CH3OH+(COONa)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5OOC-COOCH3 ra C2H5OH+CH3OH+(COONa)2

Cách điều chế thứ #29

NaOH+NH2CH2COOC2H5 ra C2H5OH+H2N-CH2-COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+NH2CH2COOC2H5 ra C2H5OH+H2N-CH2-COONa

Cách điều chế thứ #30

NaOH+C2H5COOC2H5 ra C2H5OH+C2H5COONa

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 H2O Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5COOC2H5 ra C2H5OH+C2H5COONa

Cách điều chế thứ #31

Ba(OH)2+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+(CH3COO)2Ba

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+CH3COOC2H5 ra C2H5OH+(CH3COO)2Ba

Cách điều chế thứ #32

H2O+CO2+C2H5ONa ra C2H5OH+NaHCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+C2H5ONa ra C2H5OH+NaHCO3

Cách điều chế thứ #33

Ca(OH)2+CH3COOC2H5 ra (CH3COO)2Ca+C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+CH3COOC2H5 ra (CH3COO)2Ca+C2H5OH

Cách điều chế thứ #34

C2H4+H2O ra C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có H2SO4; H3PO4 Không có Không có nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình C2H4+H2O ra C2H5OH

Cách điều chế thứ #35

CH3CHO+H2O ra C2H5OH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ xúc tác Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3CHO+H2O ra C2H5OH
Advertisement

C2H5OH
rượu etylicRượu ethylic hay tên khác là ethanol có công thức C2H5OH là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của ancol, dễ cháy, không màu, mùi thơm dễ chịu, đặc trung, có vị cay, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn Ethanol được sản xuất bằng hình thức chưng cất bởi các loại tinh bột từ các loại ngũ cốc, gạo... mức cho phép, chất này không gây hại cho cơ thể người. Một số gian thương sản xuất rượu bằng cách pha loãng cồn ethanol, điều này làm nồng độ ethanol trong rượu tăng cao, gây ảnh hưởng xấu cho người sử dụng. Ethanol được hấp thu qua đường tiêu hoá, 80% hấp thu ở ruột non. Nồng độ rượu, các thức uống và sự có mặt của thức ăn cũng làm thay đổi tốc độ hấp thu. Nếu dạ dày rỗng, nồng độ đỉnh của ethanol đạt được sau uống là 30-60 phút.

Cách đọc tên chất C2H5OH

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…