Cách điều chế C

Cách điều chế thứ #1

CH4+Cl2 ra C+HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH4+Cl2 ra C+HCl

Cách điều chế thứ #2

H2+CO2 ra C+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+CO2 ra C+H2O

Cách điều chế thứ #3

Mg+CO2 ra C+MgO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Mg+CO2 ra C+MgO

Cách điều chế thứ #4

H2SO4+C12H22O11 ra C+H2SO4.11H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2SO4+C12H22O11 ra C+H2SO4.11H2O

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

C2H2+Cl2 ra C+HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H2+Cl2 ra C+HCl

Cách điều chế thứ #6

CaC2+N2 ra C+CaCN2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1000 - 1150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+N2 ra C+CaCN2

Cách điều chế thứ #7

N2+Al4C3 ra AlN+C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
800-1400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình N2+Al4C3 ra AlN+C

Cách điều chế thứ #8

Al4C3 ra Al+C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al4C3 ra Al+C

Cách điều chế thứ #9

C6H12O6+H2SO4 ra C+H2SO4.H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
0 - 5 hỗn hợp của CO, CO2, SO2 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6+H2SO4 ra C+H2SO4.H2O

Cách điều chế thứ #10

CaC2 ra C+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2 ra C+Ca

Cách điều chế thứ #11

CaC2+N2 ra C+Ca(CN)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1000 - 1150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+N2 ra C+Ca(CN)2

Cách điều chế thứ #12

CCl4 ra C+Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
450-600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CCl4 ra C+Cl2

Cách điều chế thứ #13

SiC ra C+Si

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2830 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình SiC ra C+Si

Cách điều chế thứ #14

Cl2+SiC ra C+SiCl4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
600 - 1200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cl2+SiC ra C+SiCl4

Cách điều chế thứ #15

Fe(C5H5)2 ra C+CH4+Fe+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 470 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Fe(C5H5)2 ra C+CH4+Fe+H2

Cách điều chế thứ #16

CO+B ra C+B2O3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CO+B ra C+B2O3

Cách điều chế thứ #17

B+CS2 ra C+B2S3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
930 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình B+CS2 ra C+B2S3

Cách điều chế thứ #18

Fe3C ra C+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 1650 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Fe3C ra C+Fe

Cách điều chế thứ #19

HCl+Fe3C ra C+FeCl2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Fe3C ra C+FeCl2+H2

Cách điều chế thứ #20

K4[Fe(CN)6] ra C+N2+KCN+Fe3C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
650 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K4[Fe(CN)6] ra C+N2+KCN+Fe3C

Cách điều chế thứ #21

Be2C ra C+Be

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Be2C ra C+Be

Cách điều chế thứ #22

H2+CaCN2 ra C+Ca+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
550-650 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+CaCN2 ra C+Ca+NH3

Cách điều chế thứ #23

H2+H2CN2 ra C+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+H2CN2 ra C+NH3

Cách điều chế thứ #24

CH4+O2 ra C+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH4+O2 ra C+H2O

Cách điều chế thứ #25

Na+CO2 ra C+Na2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na+CO2 ra C+Na2O

Cách điều chế thứ #26

CH4 ra C+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ xúc tác Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH4 ra C+H2

Cách điều chế thứ #27

Al+CO2 ra Al2O3+C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CO2 ra Al2O3+C

Cách điều chế thứ #28

NaOH+C4H8O ra C+H2O+Na

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C4H8O ra C+H2O+Na

Cách điều chế thứ #29

CaC2+KF ra C+CaF2+K

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+KF ra C+CaF2+K

Cách điều chế thứ #30

C12H22O11 ra C+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C12H22O11 ra C+H2O
Advertisement

C
cacbon

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Carbon đã được biết đến từ thời cổ đại dưới dạng muội than, than chì, than chì và kim cương. Tất nhiên, các nền văn hóa cổ đại không nhận ra rằng những chất này là các dạng khác nhau của cùng một nguyên tố. Carbon rất cần thiết cho tất cả các hệ thống sống đã biết, và nếu không có nó thì sự sống như chúng ta đã biết sẽ không thể tồn tại. Việc sử dụng kinh tế chủ yếu của cacbon ngoài thực phẩm và gỗ là ở dạng hydrocacbon, đáng chú ý nhất là khí mêtan trong nhiên liệu hóa thạch và dầu thô (dầu mỏ).

Cách đọc tên chất C

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…