Cách điều chế AlCl3

Cách điều chế thứ #1

Al+Cl2 ra AlCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+Cl2 ra AlCl3

Cách điều chế thứ #2

Al+CuCl2 ra AlCl3+Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CuCl2 ra AlCl3+Cu

Cách điều chế thứ #3

Al+FeCl2 ra AlCl3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FeCl2 ra AlCl3+Fe

Cách điều chế thứ #4

Al+FeCl3 ra AlCl3+FeCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FeCl3 ra AlCl3+FeCl2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Al+HCl ra AlCl3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+HCl ra AlCl3+H2

Cách điều chế thứ #6

Al(OH)3+HCl ra AlCl3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al(OH)3+HCl ra AlCl3+H2O

Cách điều chế thứ #7

Al2O3+HCl ra AlCl3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+HCl ra AlCl3+H2O

Cách điều chế thứ #8

HCl+Ba(AlO2)2 ra AlCl3+BaCl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ba(AlO2)2 ra AlCl3+BaCl2+H2O

Cách điều chế thứ #9

HCl+Ca(AlO2)2 ra AlCl3+H2O+CaCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Ca(AlO2)2 ra AlCl3+H2O+CaCl2

Cách điều chế thứ #10

HCl+Al4C3 ra AlCl3+CH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Al4C3 ra AlCl3+CH4

Cách điều chế thứ #11

CrCl3+LiAlH4 ra AlCl3+H2+CrCl2+LiCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CrCl3+LiAlH4 ra AlCl3+H2+CrCl2+LiCl

Cách điều chế thứ #12

Al2(SO4)3+BaCl2 ra AlCl3+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+BaCl2 ra AlCl3+BaSO4

Cách điều chế thứ #13

Al2(SO4)3+ZnCl2 ra AlCl3+ZnSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+ZnCl2 ra AlCl3+ZnSO4

Cách điều chế thứ #14

HCl+NaAlO2 ra AlCl3+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+NaAlO2 ra AlCl3+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #15

Al2S3+HCl ra AlCl3+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2S3+HCl ra AlCl3+H2S

Cách điều chế thứ #16

Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 - 600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Cách điều chế thứ #17

AlP+BCl3 ra AlCl3+BP

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
950 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlP+BCl3 ra AlCl3+BP

Cách điều chế thứ #18

HCl+AlO(OH) ra AlCl3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+AlO(OH) ra AlCl3+H2O

Cách điều chế thứ #19

Al+FeCl3 ra AlCl3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+FeCl3 ra AlCl3+Fe

Cách điều chế thứ #20

HCl+AlP ra AlCl3+PH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
khi bị nung nóng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+AlP ra AlCl3+PH3

Cách điều chế thứ #21

Al+CO+CrCl3 ra AlCl3+Cr(CO)6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
140 Không có áp suất trong benzen Không có
Xem thêm phương trình Al+CO+CrCl3 ra AlCl3+Cr(CO)6

Cách điều chế thứ #22

HCl+LiAlH4 ra AlCl3+H2+LiCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+LiAlH4 ra AlCl3+H2+LiCl

Cách điều chế thứ #23

SiCl4+LiAlH4 ra AlCl3+SiH4+LiCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình SiCl4+LiAlH4 ra AlCl3+SiH4+LiCl

Cách điều chế thứ #24

LiAlH4+GeCl4 ra AlCl3+LiCl+GeH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có ête Không có
Xem thêm phương trình LiAlH4+GeCl4 ra AlCl3+LiCl+GeH4

Cách điều chế thứ #25

AlBr3+CCl4 ra AlCl3+CBr4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlBr3+CCl4 ra AlCl3+CBr4

Cách điều chế thứ #26

AlN+HCl ra AlCl3+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlN+HCl ra AlCl3+NH3

Cách điều chế thứ #27

AlN+HCl ra AlCl3+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlN+HCl ra AlCl3+NH4Cl

Cách điều chế thứ #28

HCl+KAlO2 ra AlCl3+H2O+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+KAlO2 ra AlCl3+H2O+KCl

Cách điều chế thứ #29

Al2O3+C+Cl2 ra AlCl3+CO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
800-900 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2O3+C+Cl2 ra AlCl3+CO

Cách điều chế thứ #30

Au+HCl+HNO3 ra AlCl3+H2O+NO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Au+HCl+HNO3 ra AlCl3+H2O+NO

Cách điều chế thứ #31

Al+HCl+KNO3 ra AlCl3+H2O+KCl+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+HCl+KNO3 ra AlCl3+H2O+KCl+N2
Advertisement

AlCl3
Nhôm clorua

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Nhôm clorua chủ yếu được sử dụng để sản xuất kim loại nhôm nguyên chất, nhưng có nhiều ứng dụng công nghiệp và cũng được sử dụng trong khử mùi. Nó cắm các tuyến mồ hôi và đóng lỗ chân lông để ngăn mồ hôi. Trong một số ít trường hợp, tiếp xúc với nhôm clorua có thể gây ra Hội chứng Frey, dẫn đến đNhôm clorua là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là AlCl3. Khi bị nhiễm sắt clorua , nó thường hiển thị màu vàng so với hợp chất tinh khiết màu trắng. Nó được sử dụng trong các ứng dụng hóa học khác nhau như một bazơ Lewis, với nhôm triclorua khan là axit Lewis được sử dụng phổ biến nhất. Nó cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm không kê đơn như một chất chống mồ hôi hoặc các sản phẩm kê đơn như một chất chống xuất huyết. Trong các sản phẩm chống mồ hôi, FDA chấp thuận sử dụng nhôm clorua như một thành phần hoạt tính lên đến 15%, được tính theo dạng hexahydrat, ở dạng bào chế dung dịch nước nonaerosol.ổ mồ hôi quá nhiều trên mặt.

Cách đọc tên chất AlCl3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…