Cách điều chế Al2S3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #1

Al+S ra Al2S3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
150-200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+S ra Al2S3

Cách điều chế thứ #2

Al+H2S ra Al2S3+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
600 - 1000 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2S ra Al2S3+H2

Cách điều chế thứ #3

Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400 - 600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+SOCl2 ra Al2O3+Al2S3+AlCl3

Cách điều chế thứ #4

Al(OH)3+H2S ra Al2S3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Al(OH)3+H2S ra Al2S3+H2O
Advertisement

Cách điều chế thứ #5

AlCl3+Na2S ra Al2S3+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình AlCl3+Na2S ra Al2S3+NaCl
Advertisement

Al2S3
Nhôm sulfua

Muối

Nhôm sunfua được sử dụng trong điều chế hydro sunfua, một hợp chất được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp hóa chất. Hơn nữa, nhôm sunfua được sử dụng trong sản xuất catốt có chứa pin trạng thái rắn lithium-lưu huỳnh.

Cách đọc tên chất Al2S3

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…