Cách điều chế Ag

Cách điều chế thứ #1

Ag2O+H2O2 ra Ag+H2O+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
160-300 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+H2O2 ra Ag+H2O+O2

Cách điều chế thứ #2

Ag2O+HCHO ra Ag+HCOOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ AgNO3, NH3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+HCHO ra Ag+HCOOH

Cách điều chế thứ #3

AgBr ra Ag+Br2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ phòng Không có Không có Không có có ánh sáng
Xem thêm phương trình AgBr ra Ag+Br2

Cách điều chế thứ #4

AgCl ra Ag+Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ phòng Không có Không có Không có có ánh sáng
Xem thêm phương trình AgCl ra Ag+Cl2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

AgNO3 ra Ag+NO2+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3 ra Ag+NO2+O2

Cách điều chế thứ #6

AgNO3+Cu ra Ag+Cu(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Cu ra Ag+Cu(NO3)2

Cách điều chế thứ #7

AgNO3+Fe ra Ag+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Fe ra Ag+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #8

AgNO3+Fe ra Ag+Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Fe ra Ag+Fe(NO3)2

Cách điều chế thứ #9

AgNO3+Fe(NO3)2 ra Ag+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Fe(NO3)2 ra Ag+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #10

[Ag(NH3)2]OH+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Tollens có dư NH3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình [Ag(NH3)2]OH+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #11

AgNO3+H2O+NH3+HCOOR ra Ag+NH4NO3+NH4OCOCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOR ra Ag+NH4NO3+NH4OCOCH3

Cách điều chế thứ #12

Ag2O ra Ag+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O ra Ag+O2

Cách điều chế thứ #13

Ag2S ra Ag+S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2S ra Ag+S

Cách điều chế thứ #14

AgNO3+Mg ra Ag+Mg(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Mg ra Ag+Mg(NO3)2

Cách điều chế thứ #15

AgNO3+CH3CHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CH3CHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Cách điều chế thứ #16

AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Cách điều chế thứ #17

CH3CHO+Ag(NH3)2OH ra Ag+H2O+NH3+CH3COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CH3CHO+Ag(NH3)2OH ra Ag+H2O+NH3+CH3COONH4

Cách điều chế thứ #18

Ag2O+CH3CHO ra Ag+CH3COOH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+CH3CHO ra Ag+CH3COOH

Cách điều chế thứ #19

Ag2O+(CHO)2 ra Ag+(COOH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+(CHO)2 ra Ag+(COOH)2

Cách điều chế thứ #20

Ag2O+NH3+CH3CH2OH ra Ag+CH3COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+NH3+CH3CH2OH ra Ag+CH3COONH4

Cách điều chế thứ #21

HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #22

AgNO3+Al ra Ag+Al(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Al ra Ag+Al(NO3)3

Cách điều chế thứ #23

Ag2O+H2 ra Ag+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+H2 ra Ag+H2O

Cách điều chế thứ #24

Ag2O+C6H12O6 ra Ag+C6H12O7

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có NH3 Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+C6H12O6 ra Ag+C6H12O7

Cách điều chế thứ #25

Ag2O+C12H22O11 ra Ag+C12H22O12

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có NH3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+C12H22O11 ra Ag+C12H22O12

Cách điều chế thứ #26

H2O+HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+NH4OH+HCOONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+NH4OH+HCOONH4

Cách điều chế thứ #27

AgNO3+HCHO+NH4OH ra Ag+H2O+NH4NO3+HCOONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+HCHO+NH4OH ra Ag+H2O+NH4NO3+HCOONH4

Cách điều chế thứ #28

Ag2CO3 ra Ag+O2+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2CO3 ra Ag+O2+CO2

Cách điều chế thứ #29

Ag2SO4 ra Ag+O2+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2SO4 ra Ag+O2+SO2

Cách điều chế thứ #30

H2+Ag2SO4 ra Ag+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+Ag2SO4 ra Ag+H2SO4

Cách điều chế thứ #31

AgI ra Ag+I2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ phòng Không có Không có Không có có ánh sáng
Xem thêm phương trình AgI ra Ag+I2

Cách điều chế thứ #32

Ag2O+HCOOH ra Ag+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+HCOOH ra Ag+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #33

KAg(CN)2 ra Ag+KCN+C2N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
250 - 420 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KAg(CN)2 ra Ag+KCN+C2N2

Cách điều chế thứ #34

NaOH+[Ag(NH3)2]OH+NaAsO2 ra Ag+H2O+NH3+Na3AsO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
80 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+[Ag(NH3)2]OH+NaAsO2 ra Ag+H2O+NH3+Na3AsO4

Cách điều chế thứ #35

AgCl+SnCl2 ra Ag+SnCl4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgCl+SnCl2 ra Ag+SnCl4

Cách điều chế thứ #36

Cu+CH3COOAg ra Ag+(CH3COO)2Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cu+CH3COOAg ra Ag+(CH3COO)2Cu

Cách điều chế thứ #37

O2+Ag2S ra Ag+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
500-600 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình O2+Ag2S ra Ag+SO2

Cách điều chế thứ #38

AgNO3+Na2S2O4 ra Ag+NaNO3+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Na2S2O4 ra Ag+NaNO3+SO2

Cách điều chế thứ #39

AgNO3+Zn ra Ag+Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Zn ra Ag+Zn(NO3)2

Cách điều chế thứ #40

Au+KAg(CN)2 ra Ag+KAu(CN)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Au+KAg(CN)2 ra Ag+KAu(CN)2

Cách điều chế thứ #41

Zn+KAg(CN)2 ra Ag+K2[Zn(CN)4]

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Zn+KAg(CN)2 ra Ag+K2[Zn(CN)4]

Cách điều chế thứ #42

Na2CO3+O2+Ag2Te ra Ag+CO2+Na2TeO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
400–500 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2CO3+O2+Ag2Te ra Ag+CO2+Na2TeO3

Cách điều chế thứ #43

AgNO3+Mn ra Ag+Mn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Mn ra Ag+Mn(NO3)2

Cách điều chế thứ #44

AgNO3+Ni ra Ag+Ni(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Ni ra Ag+Ni(NO3)2

Cách điều chế thứ #45

Na2SO3+Ag2SO3 ra Ag+Na2S2O6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Na2SO3+Ag2SO3 ra Ag+Na2S2O6

Cách điều chế thứ #46

AgNO3+H2O+NH3+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Cách điều chế thứ #47

AgNO3+CH3CHO+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CH3CHO+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Cách điều chế thứ #48

Ag2O+CO ra Ag+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+CO ra Ag+CO2

Cách điều chế thứ #49

Au+KAg(CN)2 ra Ag+K[Au(CN)2]

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Au+KAg(CN)2 ra Ag+K[Au(CN)2]

Cách điều chế thứ #50

Zn+Na[Ag(CN)2] ra Ag

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Zn+Na[Ag(CN)2] ra Ag

Cách điều chế thứ #51

Ag2O+CH2O ra Ag+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+CH2O ra Ag+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #52

AgNO3+H2O+NH3+HCOOCH3 ra Ag+NH4NO3+NH4OCOOCH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOCH3 ra Ag+NH4NO3+NH4OCOOCH3

Cách điều chế thứ #53

C6H12O6+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Cách điều chế thứ #54

AgNO3+CH3CHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CH3CHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+CH3COONH4

Cách điều chế thứ #55

AgNO3+FeCl2 ra Ag+AgCl+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeCl2 ra Ag+AgCl+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #56

C6H12O6+Ag(NH3)2OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6+Ag(NH3)2OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Cách điều chế thứ #57

AgNO3+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+CO2

Cách điều chế thứ #58

AgNO3+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+CO2

Cách điều chế thứ #59

C2H5OH+Ag(NH3)2OH ra Ag+CH3CHO+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H5OH+Ag(NH3)2OH ra Ag+CH3CHO+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #60

C6H12O6+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12O6+[Ag(NH3)2]OH ra Ag+H2O+NH3+CH2OH(CHOH)4COONH4

Cách điều chế thứ #61

AgNO3+H2O ra Ag+HNO3+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có điện phân dd
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O ra Ag+HNO3+O2

Cách điều chế thứ #62

AgNO3+H2O+NH3+HCOOC2H5 ra Ag+NH4NO3+C2H5OCOONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOC2H5 ra Ag+NH4NO3+C2H5OCOONH4

Cách điều chế thứ #63

AgNO3+H2O+NH3+HCOOC2H5 ra Ag+NH4NO3+C2H5OCOONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOC2H5 ra Ag+NH4NO3+C2H5OCOONH4

Cách điều chế thứ #64

AgNO3+H2O+NH3+C2H5CHO ra Ag+NH4NO3+C2H5COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+C2H5CHO ra Ag+NH4NO3+C2H5COONH4

Cách điều chế thứ #65

AgNO3+H2O+NH3+C3H7CHO ra Ag+NH4NO3+C3H7COONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+C3H7CHO ra Ag+NH4NO3+C3H7COONH4

Cách điều chế thứ #66

AgNO3+Sn ra Ag+Sn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Sn ra Ag+Sn(NO3)2

Cách điều chế thứ #67

AgNO3+H2O+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+C12H22O12

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+C12H22O11 ra Ag+NH4NO3+C12H22O12

Cách điều chế thứ #68

AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7

Cách điều chế thứ #69

AgNO3+H2O+NH3+C6H12O6 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+C6H12O6 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7

Cách điều chế thứ #70

Ag2O+HCHO ra Ag+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+HCHO ra Ag+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #71

AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7NH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3 ra Ag+NH4NO3+C6H12O7NH4

Cách điều chế thứ #72

[Ag(NH3)2]OH+HCOONa ra Ag+H2O+NH3+NH4NaCO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình [Ag(NH3)2]OH+HCOONa ra Ag+H2O+NH3+NH4NaCO3

Cách điều chế thứ #73

Cu+Ag2SO4 ra Ag+CuSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Cu+Ag2SO4 ra Ag+CuSO4

Cách điều chế thứ #74

AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+HCOONH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra Ag+NH4NO3+HCOONH4

Ag
bạc

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 5 Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Bạc, kim loại trắng, nổi tiếng với việc sử dụng nó trong đồ trang sức và tiền xu, nhưng ngày nay, mục đích sử dụng chính của bạc là công nghiệp. Cho dù trong điện thoại di động hay tấm pin mặt trời, các cải tiến mới liên tục xuất hiện để tận dụng các đặc tính độc đáo của bạc. Bạc là một kim loại quý vì nó hiếm và có giá trị, và nó là một kim loại quý vì nó chống lại sự ăn mòn và oxy hóa, mặc dù không bằng vàng . Bởi vì nó là chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại , bạc rất lý tưởng cho các ứng dụng điện. Chất lượng kháng khuẩn, không độc hại của nó làm cho nó hữu ích trong y học và các sản phẩm tiêu dùng. Độ bóng và độ phản chiếu cao của nó làm cho nó trở nên hoàn hảo cho đồ trang sức, đồ bạc và gương. Tính dễ uốn của nó, cho phép nó được làm phẳng thành tấm và độ dẻo, cho phép nó được kéo thành dây mỏng, linh hoạt, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Trong khi đó, độ nhạy sáng của nó đã mang lại cho nó một vị trí trong nhiếp ảnh phim.

Cách đọc tên chất Ag

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…