Cách điều chế (NH4)2CO3

Cách điều chế thứ #1

[Ag(NH3)2]OH+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Tollens có dư NH3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình [Ag(NH3)2]OH+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #2

AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+HCHO+NH3 ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Cách điều chế thứ #3

HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCHO+[Ag(NH3)2]OH ra (NH4)2CO3+Ag+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #4

NH3+NH4HCO3 ra (NH4)2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
20 Không có áp suất Không có Không có
Xem thêm phương trình NH3+NH4HCO3 ra (NH4)2CO3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

H2O+NH3+CO2 ra (NH4)2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+NH3+CO2 ra (NH4)2CO3

Cách điều chế thứ #6

(NH4)2SO4+Na2CO3 ra (NH4)2CO3+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH4)2SO4+Na2CO3 ra (NH4)2CO3+Na2SO4

Cách điều chế thứ #7

AgNO3+H2O+NH3+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+H2O+NH3+HCOOH ra (NH4)2CO3+Ag+NH4NO3

Cách điều chế thứ #8

(NH2)2CO+H2O ra (NH4)2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình (NH2)2CO+H2O ra (NH4)2CO3
Advertisement

(NH4)2CO3
amoni cacbonat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Amoni cacbonat tồn tại ở dạng chất rắn kết tinh không màu hoặc dưới dạng bột màu trắng, có mùi amoniac nồng nặc, không cháy. Nó được sử dụng để tạo ra các hợp chất amoni khác, trong dược phẩm, chế biến thực phẩm.

Cách đọc tên chất (NH4)2CO3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Các đối tác

Loading…